Zona s nebezpeeim vybuchu je

ProEngine UltraProEngine Ultra. Zlepšit výkon a životnost motoru

V podmínkách, ve kterých hrozí nebezpeèí plynù, mlhy nebo hoølavých par, musíme pou¾ít ventilátory odolné proti výbuchu, jejich¾ kvalita je potvrzena nejen povìstí výrobce, ale také oznaèením "EX". Tento symbol oznaèuje takzvaný typ ochrany proti výbuchu odolné proti výbuchu. Zaøízení s takovým oznaèením splòuje v¹echna pravidla smìrnice ATEX, av¹ak spolupráce s díly, které jsou v nìm registrovány, je dnes po¾adavkem pro výrobce tìchto zaøízení. Na druhé stranì je konstruktér extrakèního zaøízení povinen oznaèit nebezpeènou zónu s nebezpeèím výbuchu a vybrat si vybavení vhodné pro danou místnost, a to jak z hlediska práce, tak z hlediska síly.

Ka¾dý dùm, nemá smysl o podnikání by mìla být vybavena nejen nejzajímavìj¹í formy zaøízení potøebných pro bì¾nou práci, jako¾ i peèlivì vybrané Tì¾ební zaøízení, které zajistí dùvìru a zdraví zamìstnancù. Pouze pro úèely tohoto modelu budovy byly navr¾eny prùmyslových ventilátorù, který má jak výbornou tøídu, kdy¾ odpor pøijatých v tìchto pøedmìtech.

Mù¾eme se setkat s nejrùznìj¹ími typy, poèínaje univerzálními prùmyslovými ventilátory, radiálními ventilátory a pøídavnými stroji pro profesionální aplikace, v souèasné dobì i s modely pro instalaci v kuchyòských digestoøích a jiných typech zaøízení oznaèených symbolem "EX" pro budovy, kde hrozí nebezpeèí zneèi¹tìní ovzdu¹í hoølavých plynù. Kromì toho jsou k dispozici mobilní extrakce èipù i extrakty vakuových stanic.

Dal¹ím typem jsou axiální nástìnné a potrubní ventilátory a modely, které jsou urèeny pro montá¾ na støechu budovy. Stroje se vyznaèují spoustou pøátelského výkonu a kvalitou prvkù pou¾itých pro jejich práci.

Vìt¹í vzduchové výmìnné systémy v komerèních, prùmyslových, servisních, gastronomických a nových problémech jsou umístìny na úpravì vìtracích jednotek pøizpùsobených mimo jiné. vlhkost a úroveò zneèi¹tìní ovzdu¹í z domova.