Znalost jazyku andrzej duda

Znalost cizích jazykù je hodnotou v souèasném svìtì. Nyní je pøi hledání zamìstnání tøeba nejen angliètina, ale i nové jazyky. Je skuteènì tì¾ké najít povolání, v nìm¾ není jazyk povinný. Je to stejný dùsledek otevøenosti Evropy a svìta. Globalizace je pochybností o mnoha výhodách.

Umo¾òuje rychlý obìh daného mezi lidmi vzdálenými asi desítky kilometrù, poskytuje také mo¾nost najít funkce v mnoha místnostech svìta. Zji¹»uje v¹ak, ¾e pou¾ívá více tmavých stránek. V globalizaèním efektu, ani¾ bychom ¹li z na¹í zemì, jsme nuceni získat urèité dovednosti, které bychom je¹tì pøed lety nemuseli. A samozøejmì, jako dùkaz, dnes, kdy¾ mana¾eøi hotelù hledají zamìstnance, témìø v¾dy po¾adují angliètinu. Proto je jisté, ¾e pro nìkteré lidi ¾ije mimoøádnì, proto¾e vykonávat i takové nízké èistièe, èasto vy¾aduje schopnost mluvit cizím jazykem. Hotely, zejména ve velkých mìstech, nav¹tìvuje mnoho cizincù a slu¾ba, bez ohledu na to, co dìlá, vy¾aduje, aby se s nimi bìhem této doby dohodli. Cizí jazyky jsou v globálním vyu¾ití, nicménì nìkteøí lidé odhadují svùj povrch povrchnì. Mnozí mohou komunikovat v cizím jazyce, koneckoncù nevìdí to dokonale. Pokud tedy máme nìjaký specializovaný text, který potøebujeme k pøekladu, nalezení takového prospì¹ného èlovìka tak jednoduché neexistuje. Kdy¾ napøíklad zákonný pøeklad pracuje, je tøeba znát øadu odborných pojmù, které dokonce mají i zahranièní pøekladatelé. Nemìlo by to být pøekvapující, proto¾e pravdìpodobné právní nebo zdravotnické pojmy jsou pro nìkteré Poláky jistì tajné i ve svém vlastním jazyce. Proto nelze oèekávat, ¾e budou moci porovnat své ekvivalenty v nìmèinì nebo angliètinì. Cílené vzdìlávání je pro tento úèel vy¾adováno.