Znalost ciziho jazyka v anglietini

Pøeklady bez ohledu na jejich povahu nepochybnì vy¾adují vynikající znalost cizího jazyka spolu s jeho kulturním kontextem. Tam jsou v¾dy pøeklady, které dodr¾ují nìkolik stresující, ménì tì¾ké ty také, které vy¾adují, aby tlumoèník zapojit sto procent sám sebe, a kteøí se také zavázat k vysokému stresu. Které pøeklady mluvíme? Pak jsou následné vlivy.

Co to je?

Konsekutivní tlumoèení patøí do kategorie tlumoèení. Samotná skuteènost ji¾ pøeje, aby pøekladatel mìl mimoøádnou sílu na stres. Takové pøeklady spoèívají v tom, ¾e mluvèí nejprve mluví, a pokud mlèí, pøekladatel dává publiku tento princip, ale nyní je pøelo¾en do cílového jazyka. Samozøejmì, mluvèí si dobøe uvìdomuje, ¾e musí pøijmout pøimìøené pøestávky, pøimìøenì na poslední, zda je pøekladatel k dispozici a poskytuje pøeklad, nebo jen poslouchá, a podle principu toho, co si pamatuje, pøená¹í nadøazený obsah.

Je toto ¹kolení snadné?

Nezùstávají snadné s èestností, i kdy¾ je základna jasná, nespecializovaná. V moderním pøekladu je tøeba vzít v úvahu, ¾e pøekladatel musí být jazykem dokonale obeznámen. On není k dispozici slovník, kdy¾ jeho kolegové, kteøí ¾ijí ve spoleènosti a pøelo¾it nìkteré dokumenty. Není èas na to pøemý¹let. Pøeklad by mìl být proveden i zde. Bohu¾el jsou uspoøádány 24 nebo 48 hodin. Ale samozøejmì dr¾te krok s posluchaèi. Pøekladatel chce ¾ít nejen s èlovìkem, který je s jazykem velmi dobøe obeznámen, ale i se sebou posedlý, bezbolestný vùèi strachu a dobøe postavenému tomu, co sly¹í.

Následující informace jsou obtí¾né. Koneckoncù, existují i lidé, kteøí dokonale porozumìli umìní takového pøekladu. V Polsku máme nepochybnì mnoho skvìlých pøekladatelù, kteøí hrají v extrémní míøe své aktivity. Setkáváme se s nimi na rùzných typech obchodních jednání, tiskových konferencí nebo jednání.