Ziskovost vyroby eerneho rybizu

Wonder Cells

Ji¾ po nìjakou dobu ve Velké Británii byl odhalen skandál související s pøidáním konského masa na hovìzí maso, co¾ vedlo k vyøazení podezøelých masných výrobkù z výbìru maloobchodních øetìzcù v západní Evropì. Bohu¾el s mnoha podobnými skandály musíme fungovat témìø na v¹ech kontinentech Evropy. Nyní ve ©výcarsku bylo zji¹tìno, ¾e místo hovìzí svíèkové bylo v obchodech prodáváno speciálnì vyléèené a barvené vepøové maso. Nìmci a s hrùzou objevili, ¾e drahé vejce teoreticky pocházejí z ekologických farem, pøi realizaci se pøedstavily s vejci, které kuøata zru¹ili na farmách Dolního Saska a Mecklenburgu.

Popsané zneu¾ívání související s iniciativou výrobcù potravin a velkoobchodù s jateèními zvíøaty se stávají potvrzením ji¾ existujícího trendu, podle nìho¾ tyto úspory jsou zpùsob, jak zabírat trh, a kvalita samotného masa je pouze okrajovou zále¾itostí. Je otevøeným tajemstvím, ¾e èasto pou¾ívanou metodou u velkoobchodníkù vytvrzených masných výrobkù jsou plnìné masné výrobky se zvý¹enou velikostí salinù. Injektory s tisíci jehlami pumpují vodu do tìla konzervaèními látkami, plnidly a polyfosforeènany. To zvy¹uje ziskovost výroby masných výrobkù, proto¾e slaná voda je èasto dokonce polovina hmotnosti klobásy, co¾ znamená, ¾e jeden kilogram masa mù¾e získat jeden a pùl kilogramu salámového produktu. Pozornost by mìla být vìnována etiketám studených mas, které kupujeme, a vyjít z tìch, které byly nafouklé chemikou.

Toto v¹e se dìje ve velkoleposti zákona, proto¾e místo recepty a hodnoty, které regulují produkci uzenin masa dokonalé tøídy, ve skuteènosti ve skuteènosti mù¾e být ve¹kerý maso podobný výrobek legálnì prodáván prostøednictvím velkoobchodníka studených øezù. MOM (tzv. Mechanicky oddìlené maso je koncept masového odpadu vzniklého po oddìlení kostry od správného masa. ©lachy, chrupavky, kostní døeò, tuk, membrány, køídla, drcené kosti, zbylé peøí a vlasy jsou pod tlakem lisovány pøes odluèovaè a získaná bunièina je základním nábojem nejlevnìj¹ích masných výrobkù. MOM neobsahuje prakticky ¾ádnou vý¾ivovou hodnotu, ale je obohacen o antioxidanty, oleje, emulgátory, polyfosfáty a pøíchutì chuti. Proto stojí za to vynalo¾it mnoho penìz na dokázané výrobky dokonalé formy namísto otravy tìla ...