Vzdilavani zamistnancu

Masné výrobky se pou¾ívají k popisu rùzných masných výrobkù z rozøezaného materiálu, od zmìny uzeného masa po masné výrobky z jednoho kusu konzervovaného masa. Moøení je v¹ak technologický proces, pøi nìm¾ dochází k pùsobení solanky nebo vytvrzovací smìsi na maso, jejím¾ dùsledkem je stanovení barvy a vytvoøení charakteristického vùnì a chuti masa. Velkoobchody masných mas, díky vytvrzování, prodlu¾ují trvanlivost svých výrobkù zastavením rùstu patogenních a hnilobných bakterií. Díky tomu si mohou u¾ivatelé vychutnat chu» svých oblíbených masných výrobkù déle, ani¾ by se museli obávat, ¾e se pøedèasnì zkazí, i kdy¾ jsou v chladnièce.

Typická ¹unka, pøevá¾nì z vepøového pùvodu, jsou nápoje z nejvìt¹ích zpracovaných masných výrobkù prodávaných velkoobchody s vepøovým masem. ©unka je zakoupena na zadní stranì prasete nebo divoèáka, je to lahùdkáøský výrobek nabízený jako chlazený nebo zmrazený výrobek s kostí nebo bez kosti. Správná barva svalù v ¹unce by mìla být ve velikosti mezi bledì rù¾ovou a¾ èervenou barvou a tuk, který by mìl být natøen bílou barvou s krémovým nebo narù¾ovìlým odstínem. Druhým typem klobásy, která je pro polské spotøebitele nejcharakteristiètìj¹í, je klobása. No, klasická klobása tak nic nového, ne¾ solené, mleté vepøové maso s pøidáním koøení a lisované do celulosy nebo støeva.

Specifické klimatické podmínky v jeho zemi vedly k poslednímu, ¾e v Polsku byla klobása fixována kouøením místo pøirozeného procesu su¹ení, kdy ve støedomoøských zemích s ni¾¹í vlhkostí. Nìkdy velkoobchodníci s klobásou, klobásy, byli definováni výrobkem klobásy a lahùdky, který uèí nejen vepøové maso, ale také velké pøísady masa z jiných jateèných zvíøat (napø. Hovìzí maso, koòské maso, jehnìèí maso, drùbe¾, králík, nutrie nebo osel. Dùvodem tìchto pozorování byly ekonomické dùvody, proto¾e vepøové maso bylo pova¾ováno za drahou surovinu, proto byl jeho deficit doplnìn dal¹ími metodami masa. V posledním øe¹ení, stereotyp, ¾e salám je vyroben z osla maso bylo zaznamenáno a¾ do poslední doby, Frankfurter dává z nutrie, kabanos z koòského masa a klobásy obsahují drùbe¾í maso.