Ventilace sedadla

Nesprávná instalace odsávání prachu a centrálního vysávání zpùsobuje vá¾né nebezpeèí výbuchu, proto musí být ka¾dá instalace provedena spoleènì se správnými normami uvedenými ve smìrnici ATEX, tzv. Atexové instalaci.

Identifikace a hodnocení nebezpeèí výbuchuAbychom si mohli vybrat dobré metody ochrany rostlin pøed výbuchem, musíme urèit a zhodnotit jeho nejcitlivìj¹í body. V tomto smyslu provádíme tzv posouzení rizika výbuchu ve stavu provedení. Tento dokument obsahuje soubor v¹ech doporuèení pro úøad, který projekt zastaví. Poté, co budou uèeny, bude pro aplikaci navr¾eno koneèné posouzení rizika výbuchu nebo dokument na ochranu proti výbuchu.

Sní¾ení rizika výbuchuNakonec se sni¾uje riziko výbuchu v budovaných zaøízeních, jako jsou: antistatické nebo vodivé náboje pro filtraci, elektrická a neelektrická zaøízení s certifikátem ATEX, pøizpùsobené øídicí a mìøicí zaøízení a uzemnìní.

Minimalizace úèinkù výbuchuPráce pøirozenì nevyluèuje riziko výbuchu na jednotlivém konci. V souladu s po¾adavky obou smìrnic ATEX se proto v instalacích pou¾ívá ochrana proti výbuchu.

Dodávky odsávání prachu a centrálního vysávání jsou provádìny zpùsobem "na klíè". To znamená, ¾e odborníci nesou plnou zodpovìdnost za komplexní realizaci v¹eho od stavu investice - od návrhu, pøes výrobu jednotlivých komponent systému, a¾ po montá¾ a uvedení do provozu novì instalované instalace.

Úspora prostøednictvím optimalizaceZvlá¹tní dùraz byl kladen na optimalizaci filtraèních zaøízení z hlediska energetické úèinnosti a kromì úèinnosti odstraòování prachu. Tyto aktivity zaji¹»ují oèekávaný finanèní výsledek a pøedev¹ím pøispívají k ochranì pøírodního prostøedí na¹eho svìta.

Efektivní a zároveò velmi efektivníFiltraèní materiál má nejdùle¾itìj¹í prvek úèinného a tím pøirozeného prvku systému sbìru prachu a centrálního vysávání. Správnì zvolený zaji¹»uje vysokou èistotu odprá¹eného vzduchu bez zohlednìní pracovních podmínek. Proto si to in¾enýøi vybírají pro v¹echny investice dohromady.