Ueetni kancelao omega tarnow

Úèetní úøad jako ekonomická jednotka poskytuje slu¾by v úèetní velikosti, vedení HR a mzdové dokumentace. Pí¹e tyto prostøedky na práci jiných hospodáøských subjektù a spoleèností, stejnì jako fyzických osob.Podpisem smlouvy se dodavatel, tj. Úèetní, zabývá stavebními povinnostmi souvisejícími se zavedením daòového práva, dobrou prací a také právy souvisejícími se sociálním poji¹tìním.

Optima Biuro Rachunkowe (Úèetní úøad byla vytvoøena za úèelem zjednodu¹ení práce úèetních kanceláøí, které provádìjí øadu sériových operací. Modul Optima úzce souvisí s úèetní kanceláøí, tak¾e v¹echny zprávy mohou být aktualizovány a synchronizovány pravidelnì. To usnadòuje úèetnímu zaèít pracovat bez nutnosti pøihla¹ování.V souvislosti s váhami a povahou spoleènosti mù¾ete vyu¾ít rùzné moduly zahrnuté v programu Optima Biuro Rachunkowe.Modul daòové knihy napøíklad umo¾òuje snadné úèetní slu¾by pro firmy. Umo¾ní vám to podat spolu s nejnovìj¹ími pøedpisy s daòovým úøadem. Dal¹í modul obchodního listu vám umo¾ní udr¾ovat knihy spolu s nejmodernìj¹ím zákonem o úèetnictví. Úèetní procesy jsou automatizovány ve v¹ech. Tento modul zaznamenává DPH. Umo¾òuje také zasílání deklarací v elektronických prostøedcích.Dal¹ím prvkem investièního majetku je mo¾nost úèetních kanceláøí vést evidenci dlouhodobého majetku pro klienta, jako¾ i právní a nehmotný majetek. Umo¾òuje také uspoøádání odpisù. Rovnì¾ automaticky úètuje odpisy a zaznamenává historii dlouhodobého majetku.Modul HR a Payroll vypoèítává a tiskne daòové prohlá¹ení, vypoèítává pøíspìvky ZUS. Umo¾òuje útvarùm úèetnictví udr¾ovat si plnou personální a mzdovou dokumentaci. Pracuje s plánem plátce. Upravuje výplatní listy a ode¹le prohlá¹ení daòovému úøadu. To v¹e se dìje spoleènì s nejnovìj¹ími pøedpisy, které jsou neustále aktualizovány.Program Optima je nejèastìji zvoleným softwarem úèetních kanceláøí a daòových poradcù. Je k dispozici ve velkých skupinách a slu¾ba je k dispozici prostøednictvím internetu.