Testu konstrukce mikroskopu

Internet zpùsobil revoluci v ¾ivotì lidí. Bohu¾el, kromì mnoha nesporných výhod, jako je okam¾ité dosa¾ení informací má mnoho rizik. Jedním z nejobtí¾nìj¹ích je závislost na internetu.

Odhaduje se, ¾e a¾ 20% u¾ivatelù poèítaèù je ohro¾eno. V souèasné dobì existuje pouze jeden nástroj pro komunikaci se sítí. Nyní je internet nejèastìj¹í pøíèinou závislosti. Kromì názvu "závislost na internetu" je snadné najít pojmy jako: sí»ový alkoholismus, závislost na síti, kybernetická závislost, internetový holismus, závislost na internetu, infoholismus, závislost a závislost na poèítaèi. Ka¾dá z citovaných koncepcí popisuje stát, který se opírá o dlouhé hodiny pou¾ívání internetu, co¾ nepøíznivì ovlivòuje fungování lidí v mezilidské, psychologické, sociální, rodinné a ekonomické tøídì. Lidé posti¾ení tímto vá¾ným onemocnìním jsou stále pøihlá¹eni k architektuøe a stále le¾í ve virtuální realitì, zapomíná na okolní svìt, napø. Na zlep¹ení denní doby.

Jak pomoci závislé osobì z internetu? V první øadì nesmí být hodnota tohoto problému podceòována. Nejvhodnìj¹ím øe¹ením je komplexní internetová závislost a provoz v Krakovì. Na¹i specialisté pomohou narkomanovi zmìnit schopnost uèit se z nejnovìj¹ích technik. V nìkterých pøípadech je nutné pacienta oddìlit od poèítaèe pøipojeného k Internetu. Na¹e léèba navr¾ená zku¹enými specialisty umo¾ní narkomanovi vrátit se do správného ¾ivota.