Tema tabu kabaretu

Symfonia Finanse i Ksiêgowo¶æ je optimálním nástrojem pro podporu vedení úèetnictví spoleèností s jakýmkoli obchodním profilem. Jedná se tedy o projekt, který bude pøijat za úèelem optimalizace práce osob pracujících s finanèními prostøedky v malých a støedních podnicích.

Program vám umo¾ní provádìt ètyøi typy záznamù: úèetní knihy, záznamy o DPH, záznamy o daòových údajích a záznamy o vypoøádání. Tak získá ve¹keré finanèní informace o nemovitosti na nìjakém místì a zároveò zajistí integritu a bezpeènost dat.Program, kromì zaznamenávání obchodních událostí, umo¾òuje také pøipojení elektronické pøevodové objednávky, tisk sestav sestavených v projektu a dokonce i prezentaci grafù definovaných v plném rozsahu. Kromì standardních výkazù, které vy¾aduje zákon o úèetnictví, umo¾òuje program také automatickou tvorbu reportù definovaných døíve klientem, co¾ umo¾òuje velmi bì¾nou analýzu této finanèní situace spoleènosti.Symfonia Finanse i Ksiêgowo¶æ umo¾òuje automatizovanou správu registrù DPH a daòové evidence v souladu s ustanoveními zákona o daních z zbo¾í a slu¾eb. Program umo¾òuje generovat a tisknout pøiznání k DPH z databáze z registru DPH.Záznamy o vypoøádání v programu usnadòují správu firemních slov a pohledávek. Program umo¾òuje tisk výzev, zavedení úrokových poznámek a generování potvrzení o zùstatku. Rovnì¾ snadno rozpozná stav osídlení pro urèitý èas.Pomocí softwaru Symfonia Finanse i Ksiêgowo¶æ mù¾eme mít klidnou bezpeènost shromá¾dìných dat. Souèasný systém je ideální pro evidenci a zpracování finanèních mo¾ností, nebo» je také ideálním zdrojem finanèních informací potøebných pro tvorbu reportù. Kvalifikací do nemovitosti z programu získáváme schopnost pøizpùsobit se místním zále¾itostem, díky kterým doká¾eme dokonale zavést zavedené úèetní zásady spoleènosti.