Technicky stav valivych lo isek

Pøesné urèení stavu a vzhledu zatí¾ení je nenahraditelné pro analýzu technického stavu zaøízení, výbìr materiálù, urèení pøíèin po¹kození nebo zmìnu a zmìnu.

V klubu s vý¹e uvedeným pou¾íváme numerické metody k pøesnému urèení úrovnì zatí¾ení, zejména metody koneèných prvkù (FEM.Metoda koneèných prvkù mù¾e také pracovat statické i silné prvky. V dynamických otázkách je velkým problémem napøíklad rychlost zmìny zatí¾ení, tøení a mediální toky. Pou¾ijí se výpoèty mes a v plánu se urèují pøíèiny poruch a po¹kození.Typické analýzy týkající se výpoètù mes se týkají pøedev¹ím:- ovìøení stavu napìtí a napìtí k urèování kritických míst,- úprava tvaru v projektu sní¾ení intenzity konstrukce,- ovìøení pøíèin ¹kod a jejich tlaku na vykoøis»ování,- modelování odlitkù a tokù.Tato hra, mes calculations si také pamatují velmi vá¾nou pozici v námoøním prùmyslu. Pøi navrhování plovoucí nebo ponorné konstrukce se podrobná analýza jejich sil a následné charakteristiky MES zastaví s øe¹ením pro pìkné a finanèní øe¹ení.Nejefektivnìj¹í je provést pøedbì¾né analýzy v základní fázi projektu. To pomù¾e zabránit chybám v dal¹ím návrhu. Nejdùle¾itìj¹ím prvkem výpoètù je urèení okam¾ité síly navrhované konstrukce. Jak jako celek, tak i v kritických uzlech. Výpoèty mes se také pou¾ívají k urèení únavové síly.V nových letech do¹lo k revoluci ve výpoètech nepoøádek a postupnì se vìnuje nepøípustnosti lokální plastifikace materiálu. V souvislosti s tím je mo¾né rychle nastavit extrémní události a chránit vodní katastrofy, které se mohou vyskytnout. V souèasné dobì existují práce na vývoji standardù pro minimalizaci ¹kod zpùsobených pøi srá¾ce. Obrovský vývoj ve výpoètu nepoøádek byl zahájen projekty EU "Harder" a "Cíle". Výkresy z výpoètù chaosu se stávají stále populárnìj¹ími.