Smirnice eu o zbranich a stoelivu

Smìrnice ATEX v na¹em právním øádu byla zavedena 28. èervence 2003. Je vhodný pro výrobky urèené pro pou¾ití v oblastech s nebezpeèím výbuchu. Dotyèné výrobky musí splòovat pøísné po¾adavky nejen na bezpeènost, ale i na zdravotní péèi. Smìrnice ATEX obsahuje postupy posuzování shody.

Man PrideMan Pride Řešení pro zvýšení kvality sexu a větší erekci!

V pøípadì ustanovení pøedmìtného normativního aktu jsou míra bezpeènosti a postupy posuzování, které se k nìmu vztahují, rozhodujícím zpùsobem spojeny s mírou ohro¾ení ¾ivotního prostøedí, ve kterém bude daný nástroj fungovat.Smìrnice ATEX stanoví pøísné po¾adavky, které musí konkrétní výrobek splòovat, aby mohl být spotøebován v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. A jaké zóny to znamená? Pøedev¹ím se jedná o doly z èerného uhlí, kde je velmi dùle¾ité riziko výbuchu metanu nebo uhelného prachu.

Smìrnice ATEX má detailní rozdìlení zaøízení do skupin. Jsou tam dva. V rané tøídì se zaøízení setkávají, která jsou nasmìrována do podzemí dolu i na povrchy, které mohou být ohro¾eny explozí metanu. Druhá skupina se pou¾ívá pro zaøízení, která jsou umístìna na neznámých místech a která mohou být ohro¾ena výbu¹nou atmosférou.

Tato smìrnice stanoví základní po¾adavky na v¹echna zaøízení pracující v oblastech s nebezpeèím výbuchu metanu / uhlí. Podrobnìj¹í po¾adavky v¹ak lze zjistit s harmonizovanými hranicemi.

Mìjte na pamìti, ¾e nádobí pøijaté k provozu v oblastech s nebezpeèím výbuchu by mìlo být oznaèeno znaèkou CE. Mìlo by být uvedeno identifikaèní èíslo oznámeného subjektu, které by mìlo být jasné, viditelné, trvalé a snadné.

Oznamující subjekt zkoumá celý ochranný organismus nebo samotný zdroj a nakonec zaji¹»uje, ¾e splòuje stávající pravidla a oèekávání smìrnice. Je tøeba také pøipomenout, ¾e od 20. dubna 2016 bude stávající smìrnice nahrazena novou zásadou ATEX 2014/34 / EU.