Slovnik evakuaeni trasy

Pøihlásit opu¹tìní tohoto výjezdu dveøe Termín nouzové, co¾ je vyu¾ití v¹ech stavebních zaøízení pracuje na kterém v souladu s pøíslu¹nými právními pøedpisy byli po¾ádáni, aby pøíslu¹ná etiketa výstupy, jimi¾ provozuje evakuaci v pøípadì nouze (napø. Po¾ární.

Taková oznaèení jsou pou¾ívána v¹ude tam, kde budeme muset budovat se ¹ir¹ími skupinami lidí, tj. V továrnách, v kanceláøích, v kulturních a zábavních centrech a na fyzických místech nebo také ve velkoformátových zaøízeních. K výstupu oznaèenému v angliètinì EXIT èasto vedou døívìj¹í pohyby v kù¾ích ¹ipek a známky únikového schodi¹tì. Správné oznaèení únikové cesty má vá¾né postavení v úloze spasení zdraví a být ¾enami, které se ocitly v nebezpeèí domova, èím¾ se zvy¹uje nadìje na úspìch evakuace.

Motion Free

Test EXIT má charakteristickou zelenou barvu bílou a nápis dr¾áku, který podporuje je pøímo vidìt pøi evakuaci i pøi velmi dlouhé vzdálenosti (20-25 m. Byl vyroben z barevné samolepící fólie s dokonalým lepidlem, které mu dává vynikající trvanlivost a trvanlivost v tmavých podmínkách nebo PVC panel upevnìný oboustrannou páskou. Oznaèení nouzových východù se zasekl v cestì domu nejvíce dveøí, které jsou øe¹ením místnosti nebo budovy. Film, který se vyrábìjí oznaèit nouzového východu má vlastnosti, fotoluminiscenèní, kterou kouøí ve tmì, co¾ umo¾òuje efektivní evakuaci i za zhor¹ených svìtelných podmínek spojených s výjimkou proudu nebo také s reálným kouøivost, co¾ omezuje viditelnost.