Simultanni poeklad adosti o poedkladani navrhu

Mnoho rùzných konferencí je uspoøádáno, pracovníci z jiných prostøedí procházejí skrze nì a spadají z bohatých zemí, které vìdí a vstupují do rùzných jazykù uvnitø. Bìhem konference ka¾dý chce vìdìt v¹echno pøesnì, a proto existuje forma tlumoèení konference.

Taková strategie je metodou tlumoèení, bìhem rozhovoru úèastníci mají své sluchátka na místì, stejnì jako prostøednictvím nich je hlas uèitele, který pøekládá dobøe, mluvený, psaný, moderuje hlas podle originálu.Pøekladatel je v¾dy definován v úvodní roli.V rozhovoru o konferenci rozli¹ujeme nìkolik zpùsobù takových pøekladù a samozøejmì:- po sobì jdoucí - pøeklady po vystoupení øeèníka,- souèasnì - probíhající souèasnì s vedením reproduktoru,- relé - mezi dvìma jazyky s pou¾itím tøetího jazyka,- retour - jazykový výcvik pro vzdálené,- pivot - pou¾ívat jeden zdrojový jazyk pro v¹echny,- cheval - jeden pøekladatel vytvoøí individuální setkání ve dvou kajutách,- symetrický systém - kdy¾ úèastníci poslouchají pøeklady v ménì ne¾ vybraných jazycích,- ¹eptání - pøeklad adresovaný ucho úèastníka konference, který je u tlumoèníka,- znaková øeè - simultánní pøeklad do znakového jazyka.Jak mù¾ete vidìt, konferenèní tlumoèení není tak snadné a získávají velmi bohaté poznatky od pøekladatelù, aby mìli pøíspìvek v takových pøekladech velmi zku¹ený, velké umìní také velmi dobøe øe¹í jiné typy pøekladù.Nejèastìji se bìhem konverzí pøekladatelé pøekládají po sobì jdoucích tlumoèeních nebo pomocí simultánní metody v kabinì.Hlavnì v televizi mù¾eme vìnovat pozornost tìmto pøekladùm pøi rùzných konferencích a setkáních.V¹echny zprávy jsou pøekladatelem zvoleny velmi klidnì a pøesnì, nìkdy pøekladatel musí dokonce pøedat zprávu ve stejném tónu hlasu a samozøejmì stejný pozastavit hlas jako øeèník.