Rozvoje firmy prostoednictvim exportu

Subiekt Ignacy Rzecki mìl ve¹kerou svou práci zapsanou do mezipamìti. V tom, ve kterém zpùsobil prodejní záznamy. Jeho obchod v¹ak nemìl pouze ovoce a materiály, jako napøíklad malý automobilový velkoobchod, kde samotné brzdové kotouèe pravdìpodobnì tvoøí nìkolik desítek typù. Psaní v poznámkovém bloku neøe¹í problémy tohoto podnikatele, zejména pokud èerpáme z velmi efektivní skladovací techniky, kterou je vysoký skladový sklad. Jak pomoci v této formì?

Spoleènost Comarch pøichází do pozornosti, stejnì jako ¹pièkoví vývojáøi softwaru na lokálním trhu a jím nabízený skladový program. Jedná se o unikátní a pokroèilý software, který usnadòuje ukládání ulo¾ených produktù a materiálù. Je dán ze dvou modulù - Comarch WMS Management a Comarch WMS Magazynier, které spolu bezchybnì pracují a spoleènì tvoøí vynikající øe¹ení pro provoz skladu ve vý¹kových halách.

První modul je katalogová základna a umo¾òuje vytvoøit digitální verzi èasopisu. Taková elektronická konstrukce, pøesnì odpovídá na¹í aktuální verzi, umo¾òuje nastavení pro konkrétní výrobky, police a dokonce i dopravní prostøedky, jako jsou palety. Mù¾eme vytvoøit dispozice pro skladníky, definovat hodnoty malých a velkých státù, stanovit místa pro nìkteré zbo¾í. Druhý modul, Comarch WMS Magazynier, je roz¹íøením skladové ruky. Poskytuje pøíle¾itost k poøádání recepcí a otázek, tisku potøebných dokumentù a dokonce i ¹títkù. Jedná se samozøejmì o doplnìní urèitého úkolu vydávání, pøesouvání, nákupu a inventarizace zbo¾í. Tento modul poskytuje pokyny vydané mana¾erem, co¾ zjednodu¹uje celý proces øízení skladu.

WMS úlo¾ný program zaji¹»uje plnou integritu s Comarch ERP, av¹ak dùle¾ité prvky obou systémù jsou oddìleny. Taková spolupráce na úrovni obchodních dokumentù a ¾ádné historické údaje neumo¾òují oddìlení øízení skladu a úèetnictví.