Prvni podnikani svita

Ka¾dý, kdo nastaví svou první znaèku, je velmi pøekvapen vysokou cenou pokladen. Ano, je naprosto zvlá¹tní, ¾e umístit takové nekomplikované zaøízení, v kombinaci s poèítaèem, si zaslou¾í opravdu tì¾ké penì¾ní èíslo. Ú¾as, ale zmizí, kdy¾ se peèlivì podíváme na hmotnou a choulostivou situaci v na¹em regionu.

Fiskální pokladny jsou v závislosti na modelu od tisíce a¾ po ètyøi tisíce zlotých. Je velmi zajímavé objevit v Polsku pouze jednu, lehkou a nevyu¾itou pokladnu, která má na trhu cenu ni¾¹í ne¾ tisíc zlotých. Právì v on-line aukcích najdete vyhledávané pokladny, ale není v¾dy mo¾né jim vìøit.

Tak proè jsou penì¾ní pokladny drahé?Dùvodem této situace lze nalézt státní politiku a tento stav hospodáøství na¹í zemì. Obrovské danì a velké mno¾ství byrokracie, které stát nám pøi podávání a vytváøení zaøízení slou¾í, zpùsobuje obrovské zvý¹ení tr¾ního èísla pokladny.Mnoho obchodníkù dnes nemusí kupovat pokladny. Bohu¾el zákon po¾aduje, aby osoba, která vykonává hospodáøskou èinnost s roèním ziskem nad urèitou èástkou, podrobnou registraci celého obchodu se zbo¾ím. Poslední z tìchto dùvodù stále èiní mnoho lidí ekonomickou iniciativou. Místo toho se posiluje poèet úøedníkù v daòových úøadech.Vláda není hlavní pøíèinou vysoké hodnoty pokladen. Na rozdíl od tiskáren musí být tyto tiskárny vyrobeny z výrobkù neobvykle vynikající hodnoty. Musí být vyti¹tìna v potvrzení tisíckrát dennì.

Dal¹ím sekundárním dùvodem pro tyto skvìlé hodnoty jsou náklady na ¹kolení hostù pro pokladní slu¾by. Èím víc máme spoleènost a zamìstnáváme mnoho lidí, tím výnosnìj¹í musíme investovat kapitál do zavádìní pokladen do na¹ich obchodních rolí. Cesta ven je vyu¾ívat lidi, kteøí takové kurzy pøipravují na svých souèasných pozicích, ale je proto velmi originálním pøípadem.Boj o sní¾ení hodnoty tìchto zaøízení pokraèuje od ka¾dého èasu. Kromì toho ka¾dý podnikatel pøi nákupu na¹í první pokladny mù¾e vytvoøit odpoèet za nákup pokladny a¾ do PLN 700.