Programy podpory zdravi a bezpeenosti

Software Enova patøí do tøídy ERP (Enterprise Resource Planning, tj. Programù podporujících správu podnikových zdrojù a podnikových zdrojù. Jejím producentem je Soneta Sp. z o.o. Tato aplikace existuje v modulární tvorbì. V¹ichni spadají do nové oblasti èinnosti spoleènosti (fakturaci, mzdové úèetnictví, øízení lidských zdrojù, úèetnictví, prodej, sklad, vymáhání pohledávek atd.. Software je mo¾né zakoupit u autorizovaného partnera enova kraków.

Program Enova je velmi efektivní. Pracuje dobøe s profesionálním softwarem a bohatými operaèními systémy. Urèeno pro malé a støední firmy pomáhající v jiných odvìtvích. Jeho slu¾ba je mimoøádnì u¾iteèná díky jasnému grafickému rozhraní. Druhé a rozsáhlé ¹kolení z jeho slu¾eb jsou zbyteèné.Software Enova vám dává pøíle¾itost praktikovat. je estetickým a bezpeèným øe¹ením. V pøípadì jakýchkoli potí¾í s jeho servisem si mù¾ete dohodnout schùzku s výrobcem nebo autorizovaným zástupcem, který bude klást úplné dotazy. Licence navíc poskytuje klientovi pøístup k "nedávné telefonní lince" se specialisty (5 dní v týdnu.Program Enova probíhá na na¹em trhu od roku 2002 a bìhem tohoto období získal dùvìru pøibli¾nì 6 500 strojù a podnikù. Dále byl ocenìn Innovation of the Year 2011 a Grand Prix CRM 2007.Tato metoda se pøizpùsobuje potøebám dané jednotky v prùbìhu èasu. Jeho roz¹íøení se nemusí mìnit, mo¾nosti migrace a základní zmìny. Vzhledem k tomu, ¾e Enova je urèena pro celou dobu provozu spoleènosti. Pouze jednotlivé prvky programu jsou pøedmìtem výmìny.Soneta také vytvoøila speciální verzi softwaru pro daòové poradenství a úèetní kanceláøe. Díky tomu existuje dal¹í zákaznický servis v rámci úèetnictví zalo¾eného na pau¹álních a obchodních knihách.