Prezentace du evniho zdravi

Lidská du¹e je velmi slabá a citlivá na vnìj¹í podnìty, jako je silné emoce, zranìní nebo traumatické zá¾itky. Bohu¾el, v posledních podmínkách výskytu, nebude vystavení stresu vylouèeno. Co dìlat, aby bylo udr¾eno dobré du¹evní zdraví tak dlouho, jak je to mo¾né?

Psychoterapie je ideálním øe¹ením. Tento termín zahrnuje soubor technik, které pomáhají nebo usnadòují léèbu jiných nemocí a problémù, které jsou zalo¾eny na du¹evní podstatì èlovìka. Jaký je rozdíl mezi psychoterapií a pøísnou léèbou? Pou¾ívané psychoterapeutické techniky jsou zalo¾eny na mezilidském kontaktu. Psychoterapie se pou¾ívá hlavnì pøi léèbì neurotických poruch (také oznaèovaných jako úzkostné poruchy a poruch osobnosti. V pøípadì, ¾e si pacient nestì¾uje na utajovanou poruchu a potøebuje pomoc nìkoho jiného, je zapsán majetek z psychosociálních slu¾eb.

Pøed náv¹tìvou psychoterapeut musí být pøesvìdèen o tom, ¾e cíle mù¾e být dosa¾eno na poèátku psychoterapie. Jeho významné pøedpoklady musí nejprve idea ke zmìnì postojù a chování pacienta a vývoj jeho poznání citového napø. Zvý¹ení samoobsluhu pøi øe¹ení daného povolání èi jinými obavami, zvy¹ování úrovnì sebeovládání, aby lépe navázat vztahy, pro zlep¹ení spojení s ¾ivotním prostøedím, rozvíjet schopnosti spolupráce, a dokonce zlep¹it jejich motivaci k jednání nejrùznìj¹í aktivity.

Psychoterapie, kterou nabízíme, je tradièní kvalitou pomoci, kterou lze vyu¾ít v jakékoli krizové situaci. Pokud se potýkáte s populárními zmìnami nálady, rùzné obavy znemo¾òují snadné fungování, poci»ujete úzkost, která neznamená, ¾e usínáte, získáváte body v rodinných nebo zvlá¹tních èinnostech, nebo se prostì nebudete radovat ze ¾ivota, pøijïte k nám. Díky na¹im metodám se vrátíte do úspì¹ného ¾ivota.