Pozadavky na ochranu zdravi a bezpecnost stroju

Každý podnik, ve kterém jsou vyráběny technologie související s nabídkou nebezpečí výbuchu, je nucen mít dokument na ochranu před výbuchem. Zákon vyžaduje, aby takový dokument byl schválen zaměstnavatelem, např. Ředitelem závodu, prezidentem, majitelem společnosti atd.

Bezpečnostní dokument před odjezdem je popsán právními předpisy EU a vnitřně podle vnitrostátních norem. Přesně definovaná pravidla určují, co by mělo být do textu zahrnuto, v jakém pořadí by měla být jednotlivá data zobrazena.

Dokument je rozdělen do tří částí.

Existuje důležité upozornění na nebezpečí výbuchu. Prostory v prostředí s nebezpečím výbuchu jsou ve firmě přesně označeny. Ve vztahu k množství a hodnotě nebezpečí se provádí klasifikace prostorů pro výbušné povrchy. V hlavní polovině dokumentu na ochranu před výbuchem je také uvedeno stručné shrnutí ochranných opatření.

Zbývající stránka dokumentu obsahuje určité informace kombinované s hodnocením rizika a rizika výbuchu. O metodách prevence výbuchu se rozhoduje a uvádí na údajích o ochraně před škodlivými účinky výbuchu. Druhá část také specifikuje technická a organizační bezpečnostní opatření.

Třetí část dokumentu o ochraně proti výbuchu je tvořena znalostmi a podpůrnými dokumenty. Zde se objevují zápisy, výpovědi, potvrzení a techniky. Nejčastěji se skládají do struktury uspořádaného seznamu nebo výpisu bez dodatku.