Povinnosti zamistnavatele vuei zamistnanci

Spolu s právem ministra hospodáøství 8. èervence 2010 pokud jde o minimální po¾adavky týkající se dùvìry a hygieny práce v kombinaci s návrhem na prezentaci ve smyslu operace s výbu¹nou atmosférou (vìstník 30.7.2010, ka¾dý majitel, ve kterém závod vyu¾ívá technologie, které pøedstavují výbu¹nou hrozbu, je odpovìdný vytvoøit pøíslu¹ný dokument uvedený v právním bodì.

Dokumenty ochrany proti výbuchu je dokument ochrany proti výbuchu & nbsp; (zkrácenì DZPW striktnì upravuje podmínky dìlat atmosféru obav a zamìstnavatel klade øadu povinností, které potøebuje k tomu, aby se minimalizovalo nebezpeèí vznícení a výbuchu. Zamìstnavatel je nucen:- zabránit nebezpeèí výbuchu atmosféry,- zabránìní vznícení ve vý¹e zmínìných pøípadech atmosféra,- omezit negativní úèinky potenciálního výbuchu, zajistit ochranu zdraví a zdraví zamìstnancù.

Zamìstnavatel musí poskytnout a rozdìlit bezpeènostní opatøení. Dokument o ochranì proti výbuchu musí obsahovat popis systematické kontroly bezpeènostních opatøení, termíny pro údr¾bu zaøízení, posouzení rizika výbuchu, pravdìpodobnost zdrojù vznícení, typy pou¾itých metod, zaøízení, látky, které jsou potenciálním zdrojem, odhadované úèinky mo¾ného výbuchu. Navíc ve smyslu práce je nutné oddìlit vhodné prostory v blízkosti rychlého ohro¾ení a urèit pravdìpodobnost výbuchu v nich.Zamìstnavatel je nucen uèinit vhodná bezpeènostní opatøení známá ze zákona. Dokument by mìl být pøedlo¾en pøed poskytnutím zamìstnance ohro¾eného pracovi¹tì. Nebezpeèné pozice by mìly být právì oznaèeny ¾lutou trojúhelníkovou znaèkou s èerným prostøedím a èerným nápisem EX umístìným uprostøed. V DZPW se zamìstnavatel zavazuje evakuovat pøípad, kdy¾ narazí na nebezpeèí.