Pokladni pokladna

Ka¾dé mlad¹í nebo plnohodnotné stravovací zaøízení chce slu¾bu hladce chodit a mu¾i jsou ¹»astní. Náv¹tìvníci, kteøí nav¹tìvují prostory, nemusí jíst dobøe, ale být dobøe a rychle obsluhovat. Restaurátoøi se èastìji kvalifikují pro zmìnu pokladny pro pozici na internetu s profesionálním programem pro stravování, co¾ rozhodnì zlep¹í slu¾bu v areálu.

Pos systémy jsou gastronomický software, který splòuje oèekávání majitelù restaurací, barù, pizzerií, restaurací rychlého obèerstvení a vlastních institucí s podobným profilem. Jedná se o jednoduchou formu prodeje a co je dùle¾ité, nevy¾aduje zvlá¹tní ¹kolení zamìstnancù, proto¾e její slu¾ba je podobná fiskální mìnì s aktuální odpovìdí, ¾e ve¹kerá práce se provádí na dotykovém displeji. Zpùsob a nesrovnatelnì rychlej¹í, co¾ rozhodnì zlep¹í funkci a umo¾ní vám zapomenout na výmìnu papíru, která byla provedena bìhem nìkolika oèekávaných okam¾ikù nebo zápisù do jídel, co¾ je èasto obtí¾né zejména u nových typù.POS systémy v jednoduché a oblíbené léèbì vám umo¾ní vybrat si pokrmy objednané u¾ivatelem a nechat otevøený úèet na dobu neurèitou, pokud si pøeje vybrat nìco víc. Prùhledné znalosti na obrazovce o pøiøazení èí¹níka k danému stolu a také informace o podrobnostech objednávky umo¾òují snadnou péèi o práci v prostorách a pøi úspìchu vysokých dávek, které nav¹tìvuje, nevede k chybám. Díky mo¾nosti spolupráce s rùznými zaøízeními pou¾ívanými v restauraci, vèetnì tiskáren, elektrických vah a platebních terminálù, vám umo¾ní rychle a jistì napsat práci.Pos systémy jsou gastronomický software, který se zmiòuje o restaurátorù, co¾ je zvý¹ení prodeje a tím i zvý¹ení zisku a dokonce sní¾ení provozních nákladù. Investice do takového systému je investice po mnoho let, proto¾e je dùle¾ité ji roz¹íøit do potøeb zaøízení. Víme, ¾e men¹í dùm má jiné po¾adavky ne¾ napøíklad øetìzec velkých restaurací. A co je neuvìøitelnì dùle¾ité, pøiná¹í jedinou záruku plné podpory na ka¾dém trhu práce. A ve¹kerá kontrola je spokojenost zákazníkù, kteøí se rádi vrátí.