Pokladna s platebnim terminalem

Ka¾dý podnikatel, který chce prodávat výrobky nebo slu¾by finanèním subjektùm, které neuskuteèòují ekonomickou kampaò, musí pou¾ívat pokladnu. V tomto okam¾iku nemá v úmyslu, zda je prodávající plátcem DPH nebo zda je osvobozen od tìchto vypoøádání. Jaké jsou povinnosti daòové pokladny?

Registraèní pokladna by mìla nejprve zkontrolovat, zda je povinná registrace u pokladny, kterou provádí. V úspìchu drobného prodeje, provádìného jen zøídka, nìkdy efektivnìji, mù¾ete pravdìpodobnì ¾ít tím, ¾e budete vést záznamy v neevidovaných statistikách prodeje. Výjimky z nutnosti mít pokladnu byly pøedlo¾eny v rozhodnutí ministra financí ze dne 4.11.2014 o promý¹lení fotografií za úèelem vedení evidence v pokladnách.Pøemý¹lejme o tom, ¾e pøi nákupu první pokladny máme nárok na vrácení a¾ 90% její ceny, ale ne více ne¾ sedm set zlotých. Významným komfortem, a to i pro u¾ivatele a poskytovatele, bude spousta nakonfigurovaných pokladen, nebo tìch, které mají úplný katalog prodaných výrobkù nebo slu¾eb. Velkou hodnotou této polo¾ky pro zákazníka je skuteènost, ¾e obdr¾í potvrzení, které poskytne jako mo¾ný základ pro vrácení.

Pravidlem provádìní registraèních pokladen bude fiskalizace pokladny. Na co se spoléhá? Jedná se o jeden a nevratný postup, co¾ znamená trvalé pøiøazení daòového identifikaèního èísla daòovým poplatníkùm daòovému modulu. Samozøejmostí je také mo¾nost nákupu fiskální pokladny bez fiscalizace a tato fiskální èástka bude moci být pou¾ita pro výrobu pouze v nefiskálním stylu. Je nesmírnì dùle¾ité, aby pokladna byla zhotovena zku¹eným technikem, pøi úspìchu chyby bude nutné zakoupit novou pokladnu.

Pro úèely pokladny musíte vytisknout jízdenku a pøedat ji u¾ivateli kdykoliv, pokud provádí nákup, a tisknout denní pøehled jednou dennì. Mìsíènì (první den ka¾dého mìsíce je tøeba vytisknout mìsíèní zprávu. Mìli bychom také pamatovat na povinné pøezkoumání. To by mìlo být dosa¾eno po 24 mìsících pou¾ívání pokladny. Vzpomeòme si na øádné uchovávání pøíjmù a zpráv: zákonodárce zavádí podnikatelùm povinnost uchovávat kopie rolí a denních zpráv po dobu pìti let, pøíjmy po dobu dvou let (od konce daòového roku. Dùle¾itìj¹í je, ¾e si podnikatel po pìti letech povinnì vymìní modul pokladny.