Pokladna ifirma

Ka¾dý podnikatel, který pou¾ívá fiskální registraèní pokladny v na¹í spoleènosti, bojuje ka¾dý den s rùznými problémy, které mohou tato zaøízení generovat. Stejnì jako v¹echna poèítaèová zaøízení nejsou registraèní pokladny nezávislé na výhodách a nìkdy se rozpadají. Ne ka¾dý vlastník firmy ví, ¾e v ka¾dém prvku, ve kterém má být registr proveden pomocí pokladny, by to mìlo být jiné zaøízení - nyní selhání tohoto ideálního.

Nedostatek zálo¾ní pokladny pro prodej zbo¾í nebo pomoc mù¾e mít za následek, ¾e finanèní úøad ulo¾í sankce, proto¾e to znemo¾ní prodej seznamu bìhem rozpadu hlavního zaøízení. Dokumenty ulo¾ené v pokladnì by mìly obsahovat servisní kní¾ku. Text obsahuje nejen opravy zaøízení, ale také údaje o fiskalizaci pokladny nebo výmìnì její pamìti. V servisní kní¾ce musí být zápis doplnìn o jedineèné èíslo, které daòový úøad pøedal pokladnì, název podniku a adresu provozovny, kde se èástka pou¾ije. V¹echny tyto vztahy jsou povinné v pøípadì kontrol z daòového úøadu. Zmìny v povìdomí pokladny a její zmìny jsou úkoly specializované slu¾by, kterou by mìl ka¾dý podnikatel vyu¾ívající pokladny mít podepsanou smlouvu. Co je dùle¾ité - mìli byste informovat finanèní úøad o v¹ech zmìnách ve slu¾bì pokladní. Prodej na fiskálních èástkách by mìl být pøeveden do nepøetr¾itého typu a pøi úspì¹ném zaplnìní pamìti pokladny je tøeba vymìnit pamì» za dal¹í, pøièem¾ si pamatuje také na naèítání pamìti. Ètení pamìti pokladny mù¾e pøedstavovat - i kdy¾ její opravu - provádí pouze autorizovaná osoba. Tato práce má být dokonèena za pøítomnosti zamìstnance daòového úøadu. Z odeètu fiskální pokladny je pøipraven vhodný protokol, jeho¾ jedna kopie je doruèena do daòového úøadu a druhá do podnikatele. Tuto zprávu musí ulo¾it spolu s dal¹ími dokumenty týkajícími se pokladny - jeho vada mù¾e mít za následek ulo¾ení sankce úøadem.