Odstraoovani prachu pomoci mokrych metod

Smìrnice 94/9 / ES (ATEX je normativní krok, který platí také pro zaøízení a systémy øízení. Dotèená data jsou ústøedním bodem jejich pou¾ití v oblastech ohro¾ených výbuchem metanu nebo uhelného prachu. Tato informace je skuteèností Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. bøezna 1994.

V místním právním systému se v¹ak seznámil s naøízením ministra hospodáøství ze dne 22.12.2005. OJ Èíslo 263, polo¾ka 2203 Hlavním zámìrem tohoto pravidla je pøedev¹ím sbli¾ování právních pøedpisù èlenských státù, které pøecházejí na zaøízení a ochranné systémy uvádìné do provozu v oblastech ohro¾ených výbuchem metanem nebo více uhelným prachem. Smìrnice se v¹ak vztahuje také na zaøízení a navíc systémy ochrany dat pro pou¾ití v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Souèasnì je tøeba poznamenat, ¾e spoleènì se tato smìrnice vztahuje na bezpeènostní, øídicí a regulaèní zaøízení. Tato zaøízení jsou urèena k úèelùm za diskutovanými zónami a dosahují bezpeèného fungování nástrojù a systémù ochrany dat pro zem v potenciálnì výbu¹ných oblastech.Existují výjimky ze smìrnice ATEX. Diskutované pravidlo se mimo jiné netýká zdravotnických prostøedkù pou¾ívaných v lékaøské spoleènosti. Zøídka se pou¾ívá pro vybavení domácnosti, osobní ochranné pomùcky, lodì a dopravní prostøedky.Tento akt Evropské unie má zvlá¹tní po¾adavky, které jsou k dispozici v jednotlivých normách. Kromì toho koule klasifikována s nebezpeèím výbuchu, které pøiná¹ejí v dodatku dispozici také 1999/92 / ES ze dne 16.12.1999 ATEX137 „Na pøíslu¹ných po¾adavkù zvý¹it bezpeènost a kontrolu zdravotního stavu pracovníkù potenciálnì vystavených pøi práci v oblastech s výbu¹nou atmosférou“.Zaøízení a ochranné systémy mohou být pøedmìtem dal¹ích smìrnic, které se týkají rùzných vzhledù, a to, co stále pøedpovídá umístìní znaèky CE na nìm. Toto oznaèení by mìlo být otevøené, jednoduché a neznièitelné.Souèasná smìrnice bude nahrazena novou informací ATEX 2014/34 / EU. Stane se posledním dnem 20. dubna 2016.