Odpovidnosti mana era

Moderní ekonomika stanoví pro mana¾ery velmi cenné po¾adavky. Správní rady spoleèností oèekávají výsledky, nìkdy velmi vysoké a nìkdy dokonce nereálné. Na druhé stranì princip sociálnì odpovìdného podnikání ukládá povinnost etického chování a vyhýbání se morálnì spornému chování.

Je zde také dobrý rozmìr problému. Mana¾er, jeho¾ význam je øízení obchodní sítì, se musí postarat o zamìstnance na konci, pokud je to mo¾né. Nepøetr¾ité støídání nespokojeného personálu nepomáhá pøi plnìní obchodních úkolù, nestaèí to v budoucnu bránit budoucím náborùm.

Moderní systémy umo¾òující øízení podnikù jsou v této pozici velkou výhodou. Data, která dìlají a mìní, výraznì urychlují rozhodovací procesy. Mohou být napøíklad pou¾ity pro záznam svátkù. Digitální zpracování ¾ádostí o dovolenou a absencí na aktuálním základì ukazuje osobní stav. Díky tomu osoba, její¾ cíl má být doporuèena prodejní sítí, kdykoli ví, kolik lidí je v praxi a kolik lidí plánuje absenci.

Nicménì, moderní erp software není jen absentující záznam. Ulo¾ením finanèních dat významnì urychlují práci úèetních oddìlení. Díky tomu je spoleènost v souèasné dobì pøipravována daòová dokumentace, je také snadné urèit mo¾ný zisk a podíl nákladù na vytvoøených pøíjmech. Tyto systémy mohou také zpracovávat informace o prodeji a logicky se jich zeptat na reálná data. Zjistíme od nich, ¾e v pátek odpoledne jde o dùkaz zájmu zákazníkù a v úterý ráno je to dost. Díky tomu jsme schopni správnì naplánovat grafiku pro lidi a poskytnout plné obsazení v nejmódnìj¹ích hodinách. Mù¾eme také pøedstavit zajímavé akce, které pøilákají mu¾e do mrtvých èasù.To v¹e je jedna vìc - zvy¹uje prodejní management na vy¹¹í úroveò, pomáhá mít lep¹í zdroje s men¹ími zdroji. Bez ohledu na to, zda má mana¾er na konci velkou mysl a zdravé znalosti, mù¾e to udìlat sám nebo pou¾ít nový software.