Odborna zku enost nimecky poeklad

Mini-Market Insoft je pak hotovostní projekt vytvoøený pro obchody, které jsou spravovány z centrální kanceláøe sítì. Ve¹keré aktivity zamìstnancù ve skladech jsou zamìøeny na servis a prodej zákazníkù, zatímco ostatní akce jsou automatizované a omezené. Shop software PC-Market InSoft v Baz a Mini-Market InSoft v supermarketech jsou øe¹ením realizovaná na principu servisu sítì vlastních obchodù nebo vytváøení aktivit v modelu fran¹ízy. V takovém systému plní dùle¾itou roli pro øe¹ení Mini-Market program PC-Market.

Díky této situaci máme mo¾nost automaticky uchovávat moduly a funkènost softwaru PC-Market z lidí. Centrální kanceláø sítì mù¾e dohlí¾et na práci ka¾dého obchodu, provádìt analýzy a co se dìje, rozhodovat o pøetí¾ení obchodu s zbo¾ím, øízením sortimentu a cenami.

Co rozli¹uje systém Mini-Market Insoft?Mini-Market Insoft systémový panel, pravdìpodobnì existující pøepracovaný na dotykových zaøízeních. Úèinky mohou být prezentovány stejnì jako jejich pøidané parametry a mohou být odstranìny.

Díky zadávání dodávek do Rady a kontrole správnosti dodávek v obchodì pomocí sbìratelù u¹etøíte spoustu èasu.

Podpora vìrnostních systémù zalo¾ených na slevách a cílech. Pravidla jsou plánována centrálnì a ètení karty automaticky schvaluje pravidla zlevnìní transakcí.

Systém vám umo¾ní zobrazit stav èlánkù v reálném èase, abyste mohli rychle rozhodnout o pøí¹tím doruèení nebo pøevodu zbo¾í mezi obchody.

Program InSoft Mini-Market podporuje sílu v jazycích, co¾ má za následek zavedení jednoduchého systému pro v¹echny øetìzce bez jakéhokoli smyslu na konci, ve kterém jsou umístìny.

Mini-Market Insoft hlásí po celou dobu, vèetnì jaké obchody byly obraty, kolik penìz je tøeba vidìt v mìnách ve v¹ech obchodech, jakou mar¾i získali z prodaného zbo¾í.