Obloha planety zemi

Atmosféra nebo plynová obálka obklopující planetu Zemi bude pravdìpodobnì populární pro nevýbu¹né nebo výbu¹né. Nevýbu¹ná látka je zahrnuta v pøípadech, kdy do ní nejsou zapsány ¾ádné výbu¹né látky, co¾ zaji¹»uje, ¾e v¹echny standardní výrobky jsou v ní spojeny.

Je v¹ak výbu¹ná, kdy¾ existují prvky v plynu nebo prachu, které mù¾ete dovolit být výbu¹ný. Výbu¹ná atmosféra pøedstavovaná souèasnì je oznaèována jako zóna výbu¹ného nebezpeèí.Urèení zón nebezpeènosti výbuchu je zalo¾eno na klasifikaci zalo¾ené na pravdìpodobnosti a dobì výskytu výbu¹né atmosféry. Mù¾eme mluvit o hoølavých plynech, mlhách a hoølavých párech nebo o hoølavých kapalinách.

Hromady plynù, mlh a par z hoølavých kapalin se poèítají ve tøech zónách:- zóna 0 - pøedstavuje skuteènost, ¾e se jedná o prostor, ve kterém je dokonce nebo po dlouhou dobu výbu¹ná atmosféra obsahující hoølavé látky ve formì plynù, mlh a par,- zóna 1 - v ní¾ jsou tyto hoølavé látky, av¹ak nìkdy v prùbìhu øádné èinnosti,- zóna 2 - v ní¾ bìhem normálního provozu nevzniká výbu¹ná atmosféra, a pokud je pøítomna - zùstane na krátkou dobu.

Naproti tomu hoølavé kapaliny rozli¹ují oblasti jako:- zóna 20 - ve které je výbu¹ná atmosféra ve formì oblaku hoølavého prachu neustále hledána po dlouhou dobu,- zóna 21 - kde se obèasný oblak hoølavého prachu mù¾e bìhem bì¾ného provozu setkat,- zóna 22 - v ní¾ oblak hoølavého prachu nedodává bìhem normálního provozu a pokud se vyskytuje - je udr¾ován jen na krátkou dobu.

Pøi výskytu zón s nebezpeèím výbuchu je nutné dodr¾ovat normy bezpeènosti a hygieny práce.