Nebezpeei vybuchu v mlynku na zpracovani zrna

Recepty, které pracují s ka¾dým zaøízením urèeným pro úèely v prostorách, které jsou potenciálnì výbu¹né, a to jak elektrické, tak i mechanické, zatímco v tìchto ochranných plánech. Existují dvì skupiny zaøízení, jedna pro tì¾bu a druhá pro povrchový prùmysl.

Výrobci, kteøí pou¾ívají pøedpisy a smìøují oznaèení CE a Ex, jsou v bytì prodávat svùj sbìr v jakémkoli smyslu v EU, ani¾ by se na nì vztahovaly dal¹í po¾adavky. Smìrnice má ¹irokou ¹kálu zaøízení, které mohou být pou¾ity v moderních nástrojích pou¾ívaných na trvalých vrtných plo¹inách, v petrochemických èinnostech, v dolech, v mlýnech a v cizích místech, kde by mohlo dojít k ohro¾ení.

V extrémnì nebezpeèných rozmìrech jsou tøi podmínky smìrnice pou¾itelné:a zaøízení musí být zdrojem zapálení úèinnosti,b existují údaje pro vznik tzv. explozivní atmosféry smìs vzduchu,c existuje za pøímých atmosférických podmínek.

Pøípadové studie spoleènosti Atex zahrnují prvky nezbytné pro bezpeèné pou¾ívání bezpeènostních zaøízení, které pøímo pøispívají k pou¾ívání nìkterých zaøízení v terénu. Tyto pouze stroje mohou být externì výbu¹né.

Materiály a osvìdèená øe¹ení ovlivòují minimalizaci ¹kodlivých prá¹kù pro ¾ivotní prostøedí. Jsme bezpeèné a pøátelské pracovní podmínky pøi zlep¹ování výrobních procesù. Zdraví a bezpeènost na pozadí aktivit je pro nás nejdùle¾itìj¹í, kdy¾ se jedná o centrální systémy. Funkce a optimalizace jsou rozhodující pro fungování celého systému. Práce se známými zaøízeními znamená minimalizaci potenciálních rizik výbuchu v rámci smìrnice ATEX.

Dal¹í výhody jsou:èist¹í podmínky na pracovi¹ti,shroma¾ïování vad v jednom bodì,bezpeèná extrakce toxických látek,úèinné odstranìní nedostatkù,mo¾nost práce mnoha operátorù v poslední dobì,pracujte s mokrými a suchými aplikacemi.

Výsledkem technologických procesù bude vytvoøení toxických plynných smìsí, mlh a výparù jisté. Je tøeba mít na pamìti, ¾e výbu¹niny mohou být spojeny s kyslíkem. Proto¾e znalost této skuteènosti je významná.