Medialni expert slicer

V¹ichni oceòujeme pokrmy a instituce, které nám nìjakým zpùsobem pomáhají v umìní, nebo alespoò zjednodu¹ují na¹i práci. Krájecí stroj 310p je ten pøístroj, který vám umo¾ní pracovat. Dá se øíci, ¾e jde o souèasné nenahraditelné zaøízení pro stravování, které je uvedeno ve v¹ech stravovacích zaøízeních, v ka¾dém obchodì a dokonce iv domácích polích.

Øezání rùzných výrobkùJe tì¾ké si pøedstavit obchod s potravinami, který nemá taková zaøízení. Souèasná generace nekupuje studené øezy ani sýry za kilogramy, proto¾e taková potøeba není, proto¾e obchody neustále doporuèí ¹irokou mo¾nost tìchto výsledkù. Tak¾e by bylo zbyteèné vyrábìt znaèné mno¾ství potravin, jak tomu bylo v PRL. Magnetický krájeè 310p nabízí rychlé slu¾by velkému poètu spotøebitelù, kteøí jsou v zájmu. Výsledek sní¾í na symetrické øezy, které vypadají velmi atraktivnì. Krájeèe jsou urèeny pro øezání rùzných potravin. Mù¾ete vyøezávat mìkké výrobky, stejnì jako støední mìkkost a dokonce i tvrdé nebo suché. V¹echny øezané podle pøání zákazníka, proto¾e zmìna tlou¹»ky øezu je jasná a velká.

V¹e závisí na no¾iÚèinnost øezání závisí na ostrosti no¾e. Krájeè 310p ve své konstrukci je ostøí, který usnadòuje ostøení no¾e. Øezací nù¾ je pohánìn motorem ¹nekovými ozubenými koly. Øezací stroj tak úèinnì øe¾e produkt na jednoduché plátky a¾ do tlou¹»ky 16 milimetrù. Zaøízení je levné a bezpeèné. Pøi øezání není tøeba lisovat krájený potravináøský výrobek, proto¾e ovlivòuje zátì¾ový základ. Pøi øezání staèí posunout krmítkový stùl z rukojeti ke stolu. Pøístroj je vysoce èistý a zdraví pozitivní, proto¾e v¹echny jeho souèásti, které se pou¾ívají s øezanými potravinami, jsou vyrobeny z nerezové oceli. Co zpùsobuje, ¾e na mno¾ství krájeèe není pøítomna rez. V¹echny prvky krájeèe jsou chránìny proti korozi a je dùle¾ité ho vyèistit bez strachu z va¹eho zdraví. Také rychlé demontá¾ øezaèky také pomáhá vyèistit byt.