Krajee olx

Atex ¹kolení, nebo rozsah cílení, je popsán a zahrnut do zále¾itostí dané instituce nebo organizace. Následující seznam uvádí nejdùle¾itìj¹í otázky, na jejich¾ základì je vypracován závìreèný plán ¹kolení. Tento seznam by mìl být ve vhodných pøípadech zvý¹en o dal¹í otázky.

Státní ¹kolení Atex:právní dùvody spojené s bezpeèností výbu¹nosti: smìrnice ATEX 137 a národní pøedpisy,Smìrnice ATEX95 a národní pøedpisy; vzájemné vztahy mezi smìrnicemi ATEX137 a ATEX95,právní základy kombinované s po¾ární bezpeèností: vyhlá¹ka Ministerstva vnitra a správy ze dne 7. èervna 2010 o po¾ární ochranì objektù, stavebních konstrukcí a bytù; vzájemný kontakt s radou ATEX137,dùle¾itá pravidla pro posuzování a umístìní prostor s nebezpeèím výbuchu; extrémní posouzení vhodnosti výbu¹ných parametrù plynù, kapalných a prachových par,elektrostatické uzemnìní - obtí¾nost problémù, pøíklady a prùmìrná technická øe¹ení,druhy ochrany proti výbuchu pøijaté v tomto sektoru a první pravdy jejich výbìru; hlavní zásady ochrany výrobních zaøízení pøed nebezpeèím výbuchu,ukázkové pøíklady ilustrující úèinnost pou¾ívání jednotlivých systémù ochrany proti výbuchu,hlavní zásady bezpeèného psaní akcií a provozu strojù v prostøedí s nebezpeèím výbuchu,pøíklady výbuchù v odvìtví,stupeò a dostupnost ventilace a rozsah zóny s nebezpeèím výbuchu na dùkazech plynárenských zaøízení, vodíku, propan-butanového plynu, acetylenu; nabíjecí stanice baterií, bezpeènostní skøíòky pro skladování chemikálií,elektrické stroje v oblastech s nebezpeèím výbuchu - obecné pokyny pro montá¾ zaøízení,hrozba nebezpeèné nehody v odvìtví; vybrané problémy spojené se skladováním, odpra¹ováním, systémy manipulace s uhlím v elektrárnách, omezeními spojenými s pou¾íváním systému pro odlehèení výbuchu,procesu a rychlého ohro¾ení procesù biomasy.