Kondenzatoru mikroskopu

https://eron-p.eu/cz/

Doká¾eme si pøedstavit nový prùmysl bez v¹udypøítomného pou¾ívání strojù, které usnadòují a zlep¹ují lidskou práci. V¹echny typy výrobních prací vy¾adují specializované technologie, které jsou nespolehlivé a selhávají. Aby se zabránilo negativnímu dopadu vady na plný výrobní proces, je nutné nasmìrovat ochranná opatøení, jako jsou prasklinové kotouèe, tj. Prasklinové kotouèe.

Tyto malé èásti hrají velmi dùle¾itou osobu v pøípadì nekontrolovaného zvý¹ení tlaku v pøípadì poruchy. Jejich dobré o¹etøení umo¾òuje pøesmìrovat nadmìrný tlak na cizí místo, co¾ zabraòuje vá¾nému po¹kození systému. V závislosti na tom, zda dla¾dice probíhají v kapalinách, tj. V plynech, sdílejí tvar a zpùsob pou¾ité technologie. Základním modelem tìchto bezpeènostních skuteèností jsou malé øezy, díky nim¾ se rozbíjí po pøekroèení urèitého poètu tlakù média, ve kterém je umístìn. Více technicky vyspìlých dla¾dic se vyrábí pomocí laseru a mohou pouze minimalizovat nedostatky v jednoduché struktuøe, co¾ umo¾ní startu hlavy. Desky mají podobnou funkci jako bezpeènostní ventily, ale rozdíl mezi tìmito dvìma typy ochrany je ten poslední, který vy¾aduje, aby byl první vymìnìn po poru¹e. Jejich lehká konstrukce je v¹ak mnohem levnìj¹í ne¾ ventily. Bezpeènostní ¹títek je jistý, ¾e existují jak spoleènì s ventilem. V tomto pøípadì oba prvky vzájemnì roz¹iøují na¹i funkci. Úlohou dla¾dice je zajistit ventil proti blátì a korozi, zatímco ventil chrání v pøípadì poruchy. Hodnotou tohoto pøístupu je mo¾nost pou¾ití ventilu s nìèím hor¹ími technickými a materiálovými parametry, pro nì¾ dáme ménì ne¾ v pøípadì úspìchu nákupu ventilu pro vlastní práci. Výbìr optimálního øe¹ení by mìl být závislý na hodnotì konkrétního stroje.