Kolposkopie kdy provest

Colposcope je znaèka optického pøístroje pou¾ívaného bìhem kolposkopického vy¹etøení, který se poèítá s analýzou oblasti dìlo¾ního èípku, spodní stranou jeho kanálu a pochvy a vulvy. Bohu¾el více ne¾ v minulém století byla kolposkopie obecnì podhodnocena a pou¾ívána jako tì¾ká a komplikovaná studie a navíc ne objektivní. V souèasné dobì v¹ak lze zaznamenat radikální zmìnu v postoji k kolposkopickému vy¹etøení, který se zvý¹il kvùli mo¾nosti nebývalého pokroku pøi hodnocení patologie dìlo¾ního èípku.Kolposkopie umo¾nila okam¾itou identifikaci gynekologických anomálií a vhodná rozhodnutí o terapii. Kolposkopie umo¾òuje identifikovat preklinické formy rakoviny dìlo¾ního èípku a studie v moderní fázi znamená úplné vyléèení rakoviny. Kdy¾ se nyní øekne, profesionální kolposcope usnadòuje nejen pasivní pozorování, ale také diagnostiku dìlo¾ního èípku pro pøedpokládané neoplastické zmìny. Kolposkopické vy¹etøení umo¾òuje pøesnì rozpoznat záva¾nost eroze a zhodnotit, nebo jsme schopni stavìt se zmìnou, která je skuteènì ¹kodlivá pro zdraví ¾eny.Zvlá¹tní lékaø, který pou¾ívá kolposkop, mù¾e být také dosa¾en pomocí vulvoskopie, tj. Vizuální prohlídky vnìj¹ích pohlavních orgánù. Moderní metoda pou¾ívaná v kolposkopech prakticky eliminovala problém nepohodlí u pacientù, kteøí podstupují kolposkopii. Sofistikovaná elektronika pou¾ívaná v moderních optických zaøízeních a pantografy, umo¾òující pøesné, vícerozmìrné pohyby, provedly výzkum kolposkopu hladký a velký, co¾ eliminuje v¹echny pøedchozí nepøíjemnosti. Navíc vìt¹ina dne¹ních kolposkopù mù¾e být vytvoøena a uspoøádána s digitálními cíli, co¾ umo¾òuje mìnit prùbìh otázky nebo vytváøet digitální archivaci na elektronických médiích.