Knihovna poeitaeovych programu

Skvìlý program na správné jméno je jen polovina bitvy. Druhá polovina je udr¾ování v¹ech oficiálních zále¾itostí, øádné segregace, organizování dokumentù v kanceláøi, tak¾e je mù¾ete kdykoliv rychle vyhledat, napøíklad v pøípadì kontroly PIP, i pùvodních úøedníkù. Plán na usnadnìní øízení podnikù lze èerpat z integrovaných IT programù. Mnoho z programù Optima patøí mezi ty, kteøí jsou oceòováni mnoha zákazníky.

Zájemci si mohou stáhnout demo program z perspektivy optima a zkontrolovat funkènost, vyhodnotit rozhraní atd. Program lze také objednat na CD, nebo zakoupit online licenci. Demo verze je zodpovìdná za 60 dní. Program poskytuje prostøedí Windows (operaèní systém Windows 7 (spolu se skupinou Starter, Windows Vista Service Pack 2, Windows XP SP 3, Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 R2. Doporuèené minimální rozli¹ení obrazovky je 1024x768. Správce systému je povinen sestavit program. Instalaèní proces pøedchází potvrzení záruèních podmínek, originálních licencí. Instalaèní technik pak zkontroluje, zda je poèítaè dostateènì nastaven pro program Comarch OPTIMA. Dal¹ím krokem je výbìr aktivních modulù. U¾ivatel si vybere moduly, pro které byla licence zakoupena Modul bude moci pozdìji promìnit stavbu programu: Program / Nástroje / Operátoøi Základní prvek potøebný pro øezbáøství. zda je databáze Comarch OPTIMA databází. V pøípadì, ¾e U¾ivatel ji¾ má nainstalovaný a snadný server, je jeho struktura pro potøeby programu. Po stavbì není nutný restart.