Inovativni male podniky

Spoleènost Comarch pùsobí na polském trhu po dobu 23 let. Bìhem posledního období se spoleènost stala lídrem v prùmyslu nových technologií s dopadem na IT plány. Takto vysoký obrat pomohl zlep¹it prodejní plány a dosáhnout mezinárodní pøípady, i kdy¾ ne v telekomunikacích, ale stále v poji¹tìní, obchodu, státní správy, sociálních a souvisejících odvìtvích.

Uèení a profesionální slu¾byVe spoleènosti Comarch Optima se plánuje nabídnout ceník pro vyu¾ití slu¾eb jak pro malé podniky, tak pro zahranièní zájmy. Spoleènost nabízí ¹kolení online, díky nim¾ se zamìstnanci dozví o efektivních metodách majetkové pomoci. V pøípadì potøeby spoleènost poskytuje pomoc dùvìryhodnému odborníkovi, který se bude odli¹it tak, aby odstranil problém dùvìrnosti a dodr¾ování v¹ech zákonù na ochranu spotøebitele.

nabídkaMezi produkty spoleènosti Comarch získáte ve¹kerý software, který potøebujete pro bezpeèný provoz va¹í spoleènosti nebo spoleènosti. Nabízený antivirový program, který mù¾e být volnì upravován, pokud jde o blízké a ¹patné soubory a internet, a pak se strach z kráde¾e dat nebo úniku pøíslu¹ných znalostí rychle ubírá! Jedním z nejèastìj¹ích tento stejný balíèek je definován pro daòové poradce, pomù¾e pøi provádìní fakturách, úèetnictví a daòové evidence, a pøedev¹ím umo¾òuje linie vedení úèetnictví úøadu s jednoduchým rozhraním a pøizpùsobitelné funkce.

Obnova informacíV rámci úspì¹ného ztráty dùle¾itých informací o IT se u¾ivatelùm poskytuje pøíle¾itost vyøídit si zálohu na zálohování souborù, tj. Je po¾ádat o odborníky z Comarch SA, a to i z velmi po¹kozeného zaøízení, napø. Na konci po¾áru nebo záplavy.

Comarch Optima je extrémnì pøístupný zpùsob obsluhy kanceláøí ve va¹em regionu. Poèet bì¾ných zákazníkù pøesahuje 60 000 svìtových a støedních firem po celém Polsku!