Inercialni kolektor prachu

Sbìraè prachu vyrobený spoleènì s principem sbìraèe prachu atex se uskuteèòuje ve filtraèní a vypou¹tìcí situaci s øetìzovým dopravníkem, který je urèen pro malé a ¹iroké odpra¹ovací zaøízení s mo¾ností roz¹íøení v budoucnu.

Vy¹¹í frakce suroviny jsou oddìleny zejména v expanzní komoøe prachového sbìraèe. Odvrácený objekt je dopravován pøes øetìzový dopravník smìrem k rotaènímu ventilu, co¾ zpùsobuje beztlakové vytlaèování produktu mimo filtr.

Bìhem normálního provozu je pra¹ný vzduch pøivádìn hlavním potrubím. Poté se do sbìraèe prachu pøidává pra¹ný vzduch. Na vstupu do filtru jsou zpìtné ventily, které jsou viditelné v období bì¾né èinnosti sbìraèe prachu. Uzavøení klapky je v dobì, kdy je vypnut ventilátor.

Kdy¾ je vzduch ve vstupní komoøe kolektoru prachu, dosáhne expanze, co¾ vede k tomu, ¾e velké èástice spadají na spodní èást trychtýøe. Materiál shromá¾dìný na dnì sbìraèe prachu je veden øetìzovým dopravníkem k bodu odstraòování materiálu. Pod místem sbìru materiálu je rotaèní ventil, který zpùsobuje beztlakové vyprazdòování materiálu mimo sbìr prachu. Frakce, které nedopadly okam¾itì na spodní èást filtru, jsou zaslány do filtraèních pouzder. Po dokonèení filtraèních sáèkù dosáhne èistý vzduch k výstupnímu kanálu ze sbìraèe prachu.

V horní èásti v¹ech prvkù je dodáván regeneraèní ventilátor 1,1kW nebo popøípadì 2,2kW, který umo¾òuje vyèi¹tìní sáèkù vytvoøením proudu vzduchu se zpìtným smìrem proudìní spolu s instalovanou sekvencí. Regeneraèní motor ventilátoru má brzdu, která zabraòuje návratu ventilátoru po zastavení, co¾ maximalizuje úèinnost èi¹tìní a minimalizuje hladinu hluku. Hlavnì regeneraèní ventilátor je umístìn pro provoz 50 Hz, co¾ je výhodné pro motor 1.1 kW. Je v¹ak dùle¾ité maximalizovat úèinnost ventilátorù pro èi¹tìní a¾ do 60 Hz, co¾ je mo¾né s volitelnými motory o výkonu 2,2 kW. Filtraèní sáèky v sbìraèi prachu jsou vyèi¹tìny v prùbìhu své èinnosti (on-line, a to i mimo provoz.