Hasici po ary hoolavych kapalin

Bìhem pokusù o uhasení po¾árù se mnoho lidí reflexnì dostává k vodì. Je to nejjednodu¹¹í a nejviditelnìj¹í hasicí prostøedek. Nicménì, hasièi a hasiè¹tí specialisté jej v¾dy nepøijmou. Výbìr opalovacího prostøedku vy¾aduje opalovací materiál.

Pìnové hasièePìnový oheò dobøe zhasne mimo jiné pøi po¾áru hoølavých kapalin, jako je benzín nebo alkohol. Pìna nemù¾e být pou¾ita k uhasení spalování alkalických kovù nebo elektrických instalací a v¹e, co mluví s vodou. Pøi zmìnì jsou nejpou¾ívanìj¹í prá¹ky na hasení.V závislosti na jejich slo¾ení mohou být pou¾ity k ha¹ení témìø v¹ech hoøících materiálù. Hasicí plyny, z nich¾ nejvìt¹í je oxid uhlièitý, jsou bezpeèné pøi ha¹ení po¾árù uhlí, koksu a síry a kovù jako je draslík, sodík, vápník, ¾elezo a zinek. Voda na druhou stranu dokonale splòuje na¹e poslání v kontaktu s dùle¾itými pevnými tìly organického pùvodu, napøíklad døevem, papírem, uhlím, slámou.

Revitalum Mind Plus

Parní hasicí pøístroj nebo pára jako metoda ha¹ení po¾áremPodobný úèinek jako voda má páru jako zpùsob ha¹ení. Pravdìpodobnì ¾ije v pøípadì spálení tìchto produktù. Hlavním rozdílem mezi párou a vodou je to, ¾e voda mù¾e být otoèena kdekoliv a pára pouze v tichých místnostech o kapacitì nejvý¹e 500 metrù ètvereèních. Ve vìt¹ích bytech se zdá, ¾e provoz dvojice je neúèinný. Uhasit oheò je nezbytná nejen pøimìøené znalosti z hasicích prostøedkù do daleké látku, ale i pravda o jejich podvádìní a dodávky v oblasti ohnì.