Ha eni po aru sklepu

Pøi úspìchu po¾áru je nejdùle¾itìj¹í zaneprázdnìná a efektivní reakce, která minimalizuje mo¾né ztráty. Obèas se mù¾e dokonce pøidat k záchranì ¾ivota lidí. K této reakci do¹lo je¹tì jistá, mìli byste vìdìt, jakým zpùsobem postupovat také vìnovat pozornost tomu, co se dìje. Proto¾e jinak bychom pøistoupit k ha¹ení po¾áru v uzavøeném prostoru, a jinak v pøírodním prostoru. & Nbsp; V prvním pøípadì by mìlo být, ¾e ná¹ manévrovací prostor je omezen, klub s aktuální, nemù¾eme si dovolit pou¾ívat v¹echny formulace. Tak nejúèinnìj¹í je urèitì zdarma pára, která údajnì úèastní rychlý zpùsob, jak pøivést hrozbu.

Stejnì jako pára jako hasicí materiál se nevytváøí v otevøených prostorech, kde nebude kupovat správnou koncentraci, díky ní¾ je mo¾né uhasit po¾ár. Ve støednì velkých budovách je v¹ak ideální. Bì¾nì se také vyskytuje na lodích, v interiérech, kde se konzumují alkoholy nebo vulkanické kotle, kde je zachování vody ¹patné. Základním úèinkem páry, která umo¾òuje eliminovat oheò, je neutralizace kyslíku, bez nìho¾ plamen netrvá. Jeho velkou nevýhodou je skuteènost, ¾e tento efekt vzniká velmi rychle, tak¾e oheò nebude mít èas na správné roz¹íøení. Pak je obzvlá¹tì dùle¾ité, proto¾e v pøípadì, kdy se po¾ár zvý¹í na celou budovu, nemù¾e být vyhozen stejným párem. Co je zapotøebí pak je velmi vysoká aktivita hasièské brigády, která je poslední, ¾e ztráty zpùsobené po¾árem budou extrémnì vysoké.