Figo pokladna

Zavedením nových omezujících po¾adavkù na registraèní pokladny mají malé podniky za cíl jejich vyu¾ití. Ka¾dá spoleènost, její¾ roèní pøíjem pøesahuje 20 000 PLN je povinnost registrovat se na fiskálním zaøízení.

Úspìch èinnost byla zahájena v roce hotovostního limitu, který je uchování záznamù zveøejnìných pokladny se vypoète v pomìru k mno¾ství kampaní v prùbìhu celého roku.Pokud jde o poslední, vìt¹ina støednì velkých kanceláøí je vynucena z nemovitostí z pokladen. V takových pøípadech, stále se nevztahuje na nákup velkého, komplexní hotovosti, proto¾e majitelé tìchto firem hledají úspory nákladù ve v¹ech fázích. Krakovské fiskální pokladny nabízejí produkty urèené místním podnikatelùm. V tomto stadiu musí investor odpovìdìt na zkou¹ku, co po¾aduje od finanèní instituce, kromì podmínek, za kterých bude pokladna pou¾ita. Nabídka tìchto èástek je dokonce velká. Majitel spoleènosti má nìco na po¾ádání. Tyto pokladny se vyznaèují prùmìrnou èástkou a nìkolika men¹ími funkcemi. Ceny se pohybují od nìkolika set zlotých po asi jeden a pùl tisíce. Tam jsou vývody pro pøenosné hotovosti, které mohou být konzumovány v podmínkách prodeje na skuteèném prostoru, kde musí prodávající neustále pohybovat, po tom v¹em, jsou to právì ony, které jsou vytvoøeny v místech pou¾ití v domácnostech, kde si mù¾ete nastavit sami peníze. V pøíkladu jsou tyto základní výrobce èasto zaji¹»uje správnou teplotu v mno¾ství, které mù¾e vykonávat, proto¾e nelze v¾dy pou¾ít pro mnoho nebezpeèných mrazù. Kromì toho mají tyto pokladny v pøípadì de¹tì vodotìsné klávesnice.

Pokladna vìnovaná místním podnikatelùm má omezené mo¾nosti. Stejnì jako v¹ichni pokladníci vytvoøí duplikát pøíjmù, které by mìly být ulo¾eny v plánu podání u daòového úøadu. Elektronické kopie jsou ¹iroce dostupné ve skuteènosti nejmlad¹í, tak¾e velikost pokladny je kompaktní. V rychlej¹ím mno¾ství je také mo¾nost vytisknout duplikát na nový list papíru.

V tìchto pokladnách existují funkèní tlaèítka, také mo¾nost ukládání zbo¾í. Také rozsáhlej¹í pokladny mohou být postaveny s poèítaèem, pøipojit èteèky èárových kódù nebo elektronické váhy. Také existuje vìt¹í mo¾nost integrace pokladny do platebního terminálu. Díky tìmto mo¾nostem mohou dokonce i støednì velké spoleènosti umo¾nit pohodlné vedení záznamù o prodeji.