Farex perla pokladna

Dodr¾ování nedostatkù je dobrá vìc. To se dozví oba zákonodárci, kteøí dovolili daòovým poplatníkùm opravit nesprávnì vydaná obchodní doklady a prohlá¹ení, ani¾ by museli nést velké dùsledky. Tato mo¾nost existuje jak v pøípadì registrace prodeje v pokladnì. Tak¾e kdy¾ vytvoøí opravu v pokladnì?

Pøi prodeji fyzických osob, které nevykonávají hospodáøskou èinnost a jednorázových zemìdìlcù, je nutné zaznamenat ka¾dou smlouvu na finanèním základì a pøedlo¾it jí potvrzení. Výnosy jsou zahrnuty v KPiR na základì pravidelných zpráv. Chyby vznikající pøi vystavování daòových pøíjmù obvykle odkazují na: vý¹i danì z pøedmìtù a pomoc, datum nebo èástku prodeje, poèet zbo¾í nebo slu¾eb. Rovnì¾ se stává, ¾e váleèky do pokladny, na které jsou vystaveny pøíjmy, budou sní¾eny v základní mìnì a vyti¹tìny dùkaz o nesprávném nákupu. Pøi úspì¹ném zaznamenávání tr¾eb za velmi únavné a studené èástky je pøítomen, ¾e transakce zapsaná v pokladnì nebude vrácena nebo vylep¹ena pomocí funkcí viditelných v posledním nástroji. Zemì v bøeznu 2013 nebyla otevøena, co¾ by mìlo být provedeno v pøípadì chyby v úèetní fázi. V implementaci byly implementovány nìkteré mechanismy, jejich¾ pou¾ívání byly podporovány kanceláøemi, ale tvorba mìla i neoficiální charakter. Od 1. dubna 2013 jsme v zákonì o registraèních pokladnách na¹li záznamy, které ovlivòují tuto polo¾ku. Od dubna 2013 musí daòoví poplatníci, kteøí registrují prodej s pokladnami, udìlat dvì záznamy - záznamy o výdajích a reklamacích a dùkazy o zjevných chybách. Pøedpisy nestanoví, jak by mìli èekat, popsat je a údaje, které musí v nich najít. Oba jsou upraveny tak, aby opravily tr¾by zahrnuté v pokladnì a dal¹í z nich budou realizovány v rámci úspìchu vý¹e zmínìného Chyby. Za úèelem zru¹ení potvrzení je nutné vytvoøit pøíslu¹ný text pro evidenci chyb, vèetnì: hrubé hodnoty a danì zle zaznamenaného prodeje, struèný popis motivací a okolností chyby spolu s pùvodním potvrzením.