Enova poihla eni

Software Enova byl napsán skupinou profesionálù. Nejlep¹í designéøi, programátoøi a testeøi pracovali bez pøestávky po mnoho let, aby pøivedli materiál k dokonalosti. Jejich dokonalost znamená a dlouhá léta úzké spolupráce s klienty, kteøí mohou èekat na podporu ètyøiadvaceti hodin sedm dní v týdnu. V¹ichni klienti jsou zva¾ováni individuálnì. Známá a úzká spolupráce umo¾nila vyvinout software tak, aby se stal je¹tì efektivnìj¹ím a praktiètìj¹ím, aby na trhu IT nebyl jistý.

Program Enova Kadry tudzie¿ Pace je software, který efektivnì podporuje správu dobrých zdrojù ve spoleènosti. Zabývá se podniky, které zamìstnávají od nìkolika do nìkolika tisíc zamìstnancù. Tento program mapuje komplexní organizaèní strukturu spoleènosti s velkým potenciálem a efektivitou. Software splòuje v¹echny po¾adavky polského práva. Oba, pokud hledá záznam údajù o HR, poèítá ZUS, danì, mzdy nebo nemocenské dávky. Software je urèen pro ¹irokou ¹kálu pøíjemcù. Mezi nì mohou mimo jiné patøit osoby z pøedstavenstva, úèetní kanceláøe, spoleènosti poskytující slu¾by v oblasti poèítání práce nebo personální evidence, jako¾ i zamìstnanci samotného personálního oddìlení.

Stojí za to vìøit spoleènosti s dlouholetými zku¹enostmi. Vyberte software Enova HR a mzdy pro rùst a silnìj¹í správu va¹í spoleènosti. Program nabízí výhody pro zlep¹ení procesù øízení lidských zdrojù, výkonu systému, sní¾ení rizika chyb, automatizace procesù, okam¾itého a intuitivního pøístupu ke v¹em datùm o lidech. Software ¹etøí hodiny práce personálního oddìlení a podporuje toto oddìlení v potu jeho pøirozené práce. Program zaruèuje plnou shodu s pravidly a zákonnými podmínkami platnými ve v¹ech oblastech na¹eho svìta.

Vyberte si software Enova Kadry a Payroll a uvidíte, ¾e to stojí za to. Pracovníci IT zodpovídají za dvacet ètyøi dnù dennì sedm dní v týdnu. Pomohou instalovat, konfigurovat a otevírat software, pøipravovat firemní IT systém pro pozici s programovým centrem.