Elektrolux mlyn na maso

Prolesan PureProlesan Pure - Efektivní řešení problémů se ztrátou hmotnosti!

V nìkterých stravovacích zaøízeních je tøeba rozdrtit zmrazené maso. To by mìlo být vybaveno zaøízením potøebným pro tento bod, zvaným vlci. Takoví vlci jsou pomìrnì velký elektrický stroj, který mù¾e být velkým vstupem pro vlo¾ení tìlesa do zmrazené konstrukce a je zde dodávací zaøízení pro jeho drcení na spodní èásti.

To se dìje díky dobrému úèinku na mra¾ené maso. Jak víme, zmrazené výsledky jsou tvrdé, ale nevy¾adují øezání ostrým no¾em - rozpadají se na malé èásti pod vlivem silného nárazu nebo tlaku. To je to, co se dìje s masem ve vlcích, který je zalo¾en na úzkém principu výroby mlýnku na maso.

Vlci na mra¾ené maso byli vyrobeni z velmi ¹irokých hodnot, pevných a zdravých, ne pøíli¹ náchylných k mechanickému po¹kození. Slou¾í k rozdrcení tvrdé hmoty, a proto jejich design musí být pevnìj¹í ne¾ to, co zobrazují, aby se rozpadli. Vlci pro gastronomii jsou zpùsobeni pøedev¹ím litinou, která zaruèuje trvanlivost pøístroje. Jsou elektricky pohánìné a náklady na takové vybavení jsou v profesionálních obchodech s gastronomickým vybavením témìø jeden a pùl tisíce zlotých. V pøípadì ready-made podnikù jsou v¾dy nezbytné poslední výdaje, proto¾e za takových podmínek se èasto nav¹tìvuje potøeba roztøí¹tit døíve zmrazené maso a pak jen takové mleté maso, které je tepelnì o¹etøeno. Navíc ve vybraných podnicích, jako dùkaz zpracování masa, jsou rozdìleny do zmrazené situace a pak zabaleny do jednotlivých filmù, proto¾e rozmrazování masa, které je mele, a pak opìt zmrazení, je nesluèitelné s hygienicko-epidemiologickými standardy. Pro krájení nových nebo rozmrazených masných obchodù s mírnì odli¹nými stroji, urèenými pouze pro provozování mìkkého masa, jejich návrh a hraní ve smlouvì s posledním je víc ne¾ to, ¾e vlci na mra¾ené maso jsou v¾dy stroje s pomìrnì vysokými rozmìry, proto nejsou pou¾itelné v nativních podmínkách.