Du evni poruchy a hormony

Du¹evní poruchy mohou pùsobit v urèitém vìku. Lékaøi jsou alarmující, ¾e na nìm zùstává témìø 20% dìtí ve ¹kolním vìku. Jak zjistíte, zda va¹e dítì zvládne du¹evní poruchy?

Pøedev¹ím musíte vìdìt, ¾e v¹echny poruchy u kojencù se mohou projevit v rùzném vìku. Nìkteré z nich se vyskytují èastìji v raném dìtství, druhé je vhodné pro pøed¹kolní vìk, zatímco zcela jiné poruchy se objevují pouze ve ¹kolní sezónì. Vývojové abnormality jsou velmi dynamické a jejich pøíznaky se s vìkem zlep¹ují.

Úzkostná porucha, která je ve tøech oblastech, je velmi smutná. Prvním z nich je sektor subjektivních zku¹eností, který øíká, co dítì vidí v prosté mysli. Druhou skupinou je somatická sféra, která øe¹í to, co je dítì v pøímém tìle. Jiné druhy bolesti (napø. Bøicho nebo osoba a dokonce zvracení a mdloby jsou pova¾ovány za jiné somatické symptomy. Dítì mù¾e také obsahovat odpor k ¾výkání a utonutí v noci. Poslední sféra se týká chování dítìte a je omezena èerným chováním. Dítì mù¾e zapomenout komunikovat s vrstevníky a odejít.

Kdy byste mìl jít s psychiatrem se svým dítìtem? Dùvodem zásahu specialisty je urèité chování dítìte, které je mimo normu. Ná¹ dìtský psychiatr v Krakovì hraje s dìtmi, za nì¾ je nemoc zodpovìdná za zmìnu v u¾ívání. Díky akci ve výrobì s dìtmi a velké dávce empatie, náv¹tìva na¹ich lékaøù nebude pro va¹e dítì stresující. Díky implementaci nejmodernìj¹ích technologií v kompozici s dìtmi ná¹ dìtský psychiatr nejen¾e tento problém diagnostikuje, ale také vynakládá ve¹keré úsilí, aby ho snadno vyøe¹il, co¾ dìtem pøiná¹í uspokojení.