Ditska psychologa zelena hora

Pokud se nám podaøí, aby dítì, kvùli jeho vìku, nepotøebuje psychologickou podporu, jsme velmi mylní. Není pravda, ¾e se u dospìlého èlovìka objevují psychologické problémy. Takové my¹lení je èasté. Dìti také potøebují podporu k øe¹ení problémù ka¾dodenního ¾ivota.

Jakmile dítì okam¾itì ode¹le odborníkovi, nemìme to jako ¹patnou kvalitu. To musíme absolutnì ne. Dítì musí cítit, ¾e je blízko k nám a ¾e je ve v¹em pøijímán. A konzultace s ním u lékaøe, který je dìtským psychologem v Krakovì, je jen dùsledkem na¹í péèe a skuteènosti, ¾e s ním chceme jednat. To, ¾e dítì bude cítit, ¾e náv¹tìva v polských oèích nezhor¹uje, brzy otevøe výmìnu s psychologem. A pak hodnì dùle¾ité, abychom dosáhli po¾adovaných úèinkù terapie.

Kdy mám jít s psychologem s dítìtem? Jakékoli chování, které podle na¹eho názoru není správné, by mìly být konzultovány s odborníky. Pokud má napøíklad dítì ¹patné vztahy se svými bratry a pøáteli ve ¹kole, nebo se obává jít do skupiny ve skupinì, mìli bychom reagovat. Pamatujte, ¾e takové postoje nejsou normální, ale patologické. Nejen, ¾e dítìti zastaví nesprávnì, ale také zvy¹ují du¹evní problémy. Nepodceòujte je. Pokusíme se objevit pøíèinu. Samozøejmì, ¾e není sám, proto¾e to nemù¾e být. Nejdeme na poslední dobré pøedpoklady. Jenom nav¹tívit lékaøe.

Pøi výbìru psychologa, který pomáhá na¹emu dítìti, v¾dycky hledáme èlovìka, který se v souèasné dobì blí¾í pøíjemnému a pøátelskému veèeru. Atmosféra, kterou psycholog vystupuje v soukromé kanceláøi, má vysoké místo pro úèinky setkání. Dítì se s ním musí cítit dobøe. Musí najít v psychologovi ¹tít proti negativní lásce a mít také dojem o bezpeènosti ve svém prostøedí. Musí také dojít k názoru, ¾e co øíká, psycholog bude následovat jeho vlastnosti, aby ho cítil.