Denni poehled registraenich pokladen

Podnikatelé, kteøí provádìjí hospodáøskou kampaò, ve které musí registraèní pokladny vykonávat øadu po¾adavkù. Jedním z nich je povinnost mít papírové role s kopiemi pøíjmù po urèitou dobu v pøíslu¹ném naøízení, které bylo prodlou¾eno o rok 2013.

Do 31. prosince 2012 bylo v souladu s vyhlá¹kou ministra financí z roku 2008 platné pøechodné období, ke kterému do¹lo ke zvý¹ení poètu výtiskù na dobu dvou let. Od poèátku roku 2013 se zmìnilo ukládání pøíjmù z pokladny a prodlou¾ilo se na pìtiletou etapu. Daòoví poplatníci, kteøí v roce 2013 evidují prodej na fiskálních èástkách, by mìli vést kopie pøíjmù dokládajících tr¾by za roky 2012 a 2011, zatímco pøedchozí kopie pøíjmù mohou být trvale znièeny. Musí v¹ak také mít, ¾e archivované kopie pøíjmù z roku 2013 musí být uchovávány a¾ do roku 2018, a to z toho dùvodu, ¾e pìtileté období roku existuje od konce kalendáøního roku, ve kterém uplynula lhùta pro platbu danì.Proè je uchovávání kopií fiskálních pøíjmù po dobu pìti let? Za prvé, vzhledem k tomu, ¾e doba omezení daòové povinnosti je pouze pìt let.Existuje mnoho obav a archivace výtiskù je velmi dlouhá doba povinná. Ministerstvo financí se v¹ak domnívá, ¾e pìtileté období je dùle¾ité pro správnost daòových vypoøádání. Kopie pøíjmù jsou jediným dokladem, který dokumentuje prodej, èást ceny a sazby danì.Skuteènost, ¾e i kdy¾ zákonodárce uvedl urèitou dobu pro archivaci kopií rolí s fiskálními pøíjmy, neindikuje situaci, ve které ¾ijí viníci. Nejlevnìj¹í fiskální pokladny v Krakovì ukládají pøíjmy v papírové organizaci. & Nbsp; & nbsp; Nejdùle¾itìj¹í fondy s roz¹íøeným modulem jsou schopnost archivovat elektronické pøíjmy. Je tøeba mít také na pamìti, ¾e ani likvidace hospodáøské èinnosti v ¾ádném pøípadì nezpro¹»uje podnikatele zákonné povinnosti uchovávat kopie pøíjmù z pokladen.