Daoova pokladna

Naøízení ministra financí, které do opatøení vstoupilo od 1. bøezna 2015, ukládá vedoucím právní pomoci k situaci spotøebitelù povinnost pou¾ívat registraèní pokladny. Mezi tyto zmìny budou patøit i daòoví poradci spolu s právníky. I kdy¾ se na notáøe nebudou vztahovat. Pokladny mají obecnì chránit zákazníky, kteøí jednodu¹e nedostávají potvrzení o pou¾ívání slu¾eb. Mobilní daòové úøady jsou speciálnì navr¾eny pro právníky a daòové poradce.

Potlaèená návrhem povinnosti provádìt daòovou registraci navr¾enou ministerstvem financí bude zahrnovat právní a lékaøské profese v posledních zubních, kosmetických, gastronomických a mechanických profesích. Bohu¾el ji¾ bude mít roèní výtì¾ek. Jejich charakter bude vyrovnán se zbývajícími soutì¾emi, na které se tato povinnost zaèala dít mnohem døíve. Do souèasné fáze byli právníci osvobozeni od nutnosti pou¾ívat registraèní pokladny, jeliko¾ jejich roèní pøíjmy nepøesáhly dvacet tisíc zlotých.Zmìny organizované v ¾alobì jsou dùkazem toho, ¾e v¹ichni právníci poskytující slu¾by fyzickým osobám, kteøí nevykonávají finanèní èinnosti, budou muset zaregistrovat svou spotøebu ve fiskálních èástkách bez ohledu na zpùsob platby.Usnadnìní zákonodárce pøiná¹í právníkùm energii, která se právì vytváøí na trhu. Pokud bude právní slu¾ba spu¹tìna v roce 2015, právníci budou osvobozeni od povinnosti pokladny po dobu dvou mìsícù od mìsíce, ve kterém zaènou vykonávat jednoduché slu¾by.Ministerstvo uji¹»uje, ¾e daòoví poplatníci, kteøí pou¾ívají registraci v pokladnách svých slu¾eb, vrátí podstatnou èást svých nákladù. Proto má mít silný produkt také na jistotì obchodù nabízené právníky, stejnì jako na bezpeènost spotøebitelù. V praxi se øíká, ¾e od 1. bøezna 2015 mohou v¹ichni klienti advokátní kanceláøe po¾adovat potvrzení, které bude uznávat skuteènost, ¾e jste se pøihlásili k právním slu¾bám.Pokud jde o notáøe, proè, nebudou mít registr v mno¾ství slu¾eb, ale pouze v èinnostech v rámci zápisu do repertoárové A a P, pokud nedojde k pøekroèení stanoveného limitu o 20 tisícin vlivu, nebo v pøípadì, ¾e platba bude dosa¾eno v organizaci bezhotovostních.