Ctlife poeitaeovy program

Systém enova 365 je software tøídy ERP, který byl vytvoøen jako bod zlep¹ování provozní efektivity spoleènosti. Podle údajù výrobce, systém enova 365 zpracovává více ne¾ osm tisíc na¹ich spoleèností!

Enova reaguje na potøebu dne¹ních podnikù.Multifunkènost umo¾òuje vybrat pøesnì po¾adované funkce. Modularita umo¾òuje pøidávat a odebírat mo¾nosti systému, abyste mohli za¾ít správnou verzi a pokroèilé funkce.Systém umo¾òuje plnou mobilitu.Spolupracuje s konstrukcí oken 7 a vy¹¹ích a je v provozu na tabletu.Dal¹í mo¾nosti, které jsou k dispozici, jsou úloha na va¹em smartphonu a pøiná¹ejí zájem o webový prohlí¾eè.Systém umo¾òuje plnou kontrolu a výbìr úkolù.Operátoøi jsou pøidìleni vládì ¾ádostí. Stav úkolu je pravdìpodobnì kdykoli ovìøen. Díky tomu jsou zohlednìny pøestávky v roli a dosáhnu chybných dokumentù.

Systém enova je nabízen ve tøech typech.1. Standardní nákup licencí - zastavuje se s kvalitou klienta spolu s perspektivou jeho aktualizace. Ideální volba pro spoleènost s dotací nebo leasingem.2. Pronájem softwaru - cena se uplatòuje v pøípadì poplatkù za pou¾ívání vybraných systémových modulù. Ideální lék pro batolata a støední firmy.3. Pronájem tìla a infrastruktury - celá slu¾ba je provádìna dodavatelem. Prvky jsou pronajaty spolu se serverem, aktualizacemi a zálohami. Systém je urèen k okam¾itému objednání! & Perfektní øe¹ení pro chrasty, které nechtìjí investovat do IT zaøízení.

Systém enova je vyroben spoleèností Soneta sp. O.o.Spoleènost byla zalo¾ena v roce 2002, díky vyu¾ití odborných znalostí a dobrých slu¾eb dosáhla tr¾ního úspìchu.Posláním firmy Soneta je produkovat software, který pøiná¹í pøátelùm a zákazníkùm nejvy¹¹í efektivitu pøi pou¾ívání informaèních technologií nezbytných k dosa¾ení obchodního úspìchu.Spoleènost je spoleèensky zapojená a umo¾òuje organizacím jako "Wiosna" nebo "Mimo Wszystko Anna Dymnej".