Centralni vysavae husky

Nebude se skrývat, ¾e lékaøská práce patøí k nejzáva¾nìj¹ím profesím. Ka¾dý den øídí zdraví a provoz tisícù hostù si nemù¾e dovolit, aby se mýlili, proto¾e je ve výsledcích katastrofální.

Pøed stejnì jako pøed nìkolika lety, lékaøi byli jen stejný úkol: léèení svých pacientù, a tak nyní pohybuje od ¾eleznic a¾ skoro padají na své osobì dal¹ích povinností - mají pokladnu & nbsp; nebo pøepnutí na poèítaèovou podporu pro pacienta. Úèel tìchto zmìn je docela slavný, proto¾e omezuje ¹edou zónu a zavádí poèítaèové zpracování do medicíny, co¾ pøiná¹í mnoho plusù. A zvlá¹tì pro lékaøe star¹í generace jsou to relativnì stresující zále¾itosti, kterým se nìkdy musí nauèit od nuly.

Pokladna pro lékaøe je tedy na zaèátku velkým problémem. Nikdy s nimi nevyrobili takový kus nábytku a jejich slu¾ba byla pro nì nezbytnou podmínkou. Lékaøi provozující vlastní kanceláøe mají povinnost èerpat z daòových rejstøíkù, jinak mohou být potrestáni záva¾nými tresty. A star¹í lidé nebo lidé, kteøí vytváøejí problémy se zasíláním SMS, jistì hlavnì na zaèátku kontaktu s takovým mno¾stvím, jsou vystaveni vysokému strachu, ¾e nìkdy tvrdí, ¾e pacient. Na¹tìstí pro nì mù¾ete vidìt velké kurzy, které uèí, aby zpracovávaly pokladny. Pro lékaøský prùmysl je zachycena malá fiskální èástka & nbsp; novitus nano. Je nutné, mobilní a snadno ovladatelné.

Dal¹í zále¾itostí je slu¾ba pacientských poèítaèù. Ve stále vìt¹ím poètu støedisek je software implementován, do kterého lékaøi musí vstoupit do celého pohovoru s pacientem, léky, které mu byly napsány, a pak jsou stále odpovìdné za tisk a pøedávání. Pro zaèínající lékaøe není ¾ádný problém, proto¾e jsou obsazeny poèítaèi. Hor¹í pøípad je navr¾en pro star¹í generaci, kterou jsem pravdìpodobnì nemìl pøedtím vzít s poèítaèem a najednou musím pacienta podpoøit. Je pravda, ¾e zdravotnická zaøízení poskytují vícedenní ¹kolení v moderním smìru a pro ¾eny, které nejsou s poèítaèi, je pravdìpodobnì pøíli¹ snadné ¾ít pøíli¹ málo. Praxe z nìj èiní odborníka a po urèitém èasovém období se lékaøi zabývají souèasnou "èernou magií", ale nejprve urèitì za¾ívají trapné situace.