Bezdratova pokladna

ActiPotens

Skupina podnikatelù, kteøí potøebují pokladnu, se neustále roz¹iøuje. Je to pøíli¹ zále¾itost zmìn právních pøedpisù, které v posledních letech uvalily takovou povinnost mimo jiné na lékaøe, právníky nebo taxikáøe. Zástupci rùzných profesí mají rùzná oèekávání, pokud jde o chu» pokladny. Oswiecim cash registers jako jeden z prvních prodejcù na Malopoµském námìstí nabízí øadu modelù, ze kterých si mù¾ete vybrat.

Na prodejních místech se mù¾ete setkat s mno¾stvím erc nebo pos. Na trhu jsou vybrány dvì základní kategorie. Pøístroje, které patøí ka¾dému z nich, jsou naru¹eny mnoha parametry. Stroje typu POS nebo poèítaèového typu jsou mnohem rozvinutìj¹í a také slo¾itìj¹í k pou¾ití. Potøebují také více místa, proto¾e zaøízení má poèítaè, fiskální tiskárnu, klávesnici a monitor. Tak¾e je to spí¹e soubor ne¾ vybavení. Jeho nevýhody zahrnují mo¾nost roz¹íøení a pøipojení dal¹ích u¾iteèných zaøízení. Z organizace na mìny typu ERC existují takové typy fiskálních pokladen jako: mobilní, systémové nebo s jediným vìtem práce. Jejich spoleènou nevýhodou je spí¹e ménì funkènosti ne¾ v pøípadì poèítaèových pokladen. A u takových zaøízení existuje poptávka po prodeji. Oèekávání mnoha investorù bude zcela splnìno pøenosnou pokladnou. A se zárukou, správnou volbou pro lékaøe nebo osobu, která se zabývá prodejem dveøí ke dveøím. Malé rozmìry vám umo¾ní vzít va¹e zaøízení s sebou kdekoli chcete. Jednotlivé pokladny jsou o nìco dùle¾itìj¹í. Èasto jsou úspì¹nì vedeni do malého obchodního nebo servisního zaøízení. Systémové pokladny se nacházejí hlavnì v továrnách, kde zákazníci vyu¾ívají souèasnì nìkolik pokladních pozic. Chcete-li dosáhnout správného výbìru pokladny, musíte vzít v úvahu mimo jiné i odvìtví, ve kterých spoleènost pùsobí, a poèet klientù, s nimi¾ budete potøebovat ka¾dý den.