Berkel 932 slicer

Krájeè je pak institucí, která øe¾e potraviny. Existují slicery podporované pro daný druh materiálù, pokud jsou také univerzální. Takovým øezaèem, který je pøiøazen urèitým typùm materiálù, je napøíklad krájeè masa nebo krájeè chleba.

Wonder Cells

Samozøejmì mù¾ete také setkat s univerzálním krájeèem, který hledá jak øezání chleba pøi vytvrzování masa.Stojí to za takové zaøízení v pøímé kuchyni. Za prvé, proto¾e ceny takových øezaèù nejsou vysoké, investujeme do ménì specializovaného zaøízení a kdy¾ víme, ¾e to není v kuchyni u¾iteèné. Vlastnictví z takového stroje u¹etøí spoustu èasu. Snídanì se obvykle dìlají ráno a víte, ¾e na to u¾ není èas. Rychlej¹ím postupem je uvádìní klobásy nebo chleba do krájeèe ne¾ válcování no¾em, které obvykle není velké ani pøizpùsobené tomuto zpùsobu potravin. Mnoho lidí, proto¾e nemají takový nástroj v budovì, se vzdávají nákupu chleba v sumci. Vezmou si øezaný chléb. V¾dy by mìl mít, ¾e chléb je v¾dy èerstvý a úplný. Kdy¾ kupujeme celý chléb, mù¾eme ho dostat do pekárny pøímo z trouby.Dùle¾itá vìc je mimo to, ¾e v takovém øezaèi mù¾ete nezávisle regulovat ¹íøku øezaných kusù. Stále si pamatujeme, ¾e kousky skuteènì budou mít stejnou délku. Øezání obyèejného no¾e, které nemù¾eme oèekávat. Stádia jsou èastìji ¹ir¹í na jakémkoli místì, v tìch ostatních jsou u¾¹í, av souèasné dobì urèitì nevycházejí s tlou¹»kou, kterou bychom chtìli získat. Velmi dùle¾itá je skuteènost, ¾e tento krájeè je obzvlá¹tì primitivní k pou¾ití. Nejedná se o ¾ádné speciální vybavení, které je pro tyto informace u¾iteèné, proto¾e nevíme, co bychom mohli vytvoøit s pøítomnými. Kdy¾ vidíme takové zaøízení, hned hádáme, kdy to funguje. ®ádný zájem o pokyny nebo pøipomínky od tøetích stran. Dal¹í tlaèítka, napøíklad tlou¹»ka øezu, jsou nyní detailnì popsána na jednotlivých øezaèích.Jak je to mo¾né, pak takový krájeè je skvìlý zpùsob, jak usnadnit, aby se v kuchyni. Stojí za to mít takový nástroj a udr¾et si èas a nervy.