Anglicke potravinaoske vyrobky

Potraviny pod vlivem jiných faktorù, tj. Vzduchu, mikroorganismù, teploty, podléhají rychlému návrhu a zhor¹ování. Ka¾dý den se miliony tun zbyteèného jídla dostanou do skládky odpadu (statistika tvrdí, ¾e prùmìrná polská rodina ka¾doroènì hodí do ko¹íku 50 PLN, co¾ je v pøípadì, kdy je polovina chud¹í èásti svìta hladovìní, groteskní zále¾itost.

Plánování této èinnosti, ve kterém systém, aby se zabránilo plýtvání ¾ivotem je tì¾ké, a tak je tu je¹tì jedna prodlou¾ení jeho trvanlivosti od vakuové balení. Poté je proces, tak toho, který z nádoby nebo ta¹ky, vakuové balicí stroje je nasáván vzduch, a hermeticky uzavøený obal, aby se zabránilo oxidaèním procesùm potravin - ochranì výrobkù proti plísním, bakteriím, obsychaniem, ztrátu nutrièní hodnoty a chuti. Obaly pro tento typ skladování potravin jsou obaly a pytle pro vakuové balení. Vaky jsou vyrobeny z fólie PA / PE se standardní tlou¹»kou 70 mikrometrù (nìkteøí výrobci nabízejí tlou¹»ku v rozmezí od 60um - 230μm nebo pøizpùsobit po¾adavkùm zákazníka, pøièem¾ základním principem výbìru pytlù - se na nì s dal¹ími filmy, které stejný hodnì silný, by mìla poskytovat certifikáty pro vý¾ivu a splnit po¾adavky PZH. Film PA / PE má vysoký výkon mechanický náraz, vysoký lesk a transparentnost (s výhradou vystavení výrobku, dobrá svaøitelnost, tisknutelné, mo¾nost získání pokovené fólie, vy¹¹í tøídu (vyrobený z profesionálního filmu dovezeného pøevá¾nì ze ©výcarska. Rùzné tvary a velikosti ta¹ky, aby bylo nalezly ¹iroké uplatnìní v balení masných výrobkù, masa, lahùdek, mléèných výrobkù, fermentovaných, uzené a sypkých materiálù, ale také léèiva, poèítaèové komponenty, automobilový prùmysl. Sáèky pro vakuové balení lze skladovat bez obav v chladnièce a studenou masá¾ let, jsou neutrální k vlastnostem skladovaného materiálu (nemìní chu» a styl, nelze pøidat do známého kompetence, nìkteré u¾iteèné z rozmrazování jídlo mikrovlnná trouba, myèka nádobí v myèce a vícenásobné pou¾ít. Vakuovì balené sáèky jsou skvìlý zpùsob, jak sní¾it mno¾ství odpadu. To je obzvlá¹tì pravda, ¾e vakuové obaly lze léèit stejnì jako v domácnostech.